Департамент недвижимости
+38 (056) 376-46-76
Головной офис
+38 (056) 744-32-53
Вверх

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Голова правлiння

 

 

 

Ольховська I.В.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

20.04.2018

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАНТЕОН"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

33770334

4. Місцезнаходження

Дніпропетровська , Шевченкiвський, 49029, м. Днiпро, вул. Виконкомiвська, будинок 56А

5. Міжміський код, телефон та факс

(056) 720-96-77 (056) 744-32-53

6. Електронна поштова адреса

kadry@pantheon.dp.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

20.04.2018

 

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" № 79

 

25.04.2018

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.pantheon.dp.ua

в мережі Інтернет

25.04.2018

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

 

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

 

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

 

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

 

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

 

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

 

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

34. Примітки
Так як Приватне акцiонерне товариство "Девелоперська компанiя "Пантеон" вiдноситься до емiтентiв, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватних (закритих) акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв, до складу рiчної iнформацiї не входить наступна iнформацiя:
- iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв);
- iнформацiя про дивiденди;
- iнформацiю про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент;
- опис бiзнесу;
- текст аудиторського висновку (звiту).
Вiдсутня iнформацiя:
- про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi;
- про вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб;
- щодо посади корпоративного секретаря;
- про рейтингове агентство;
- про облiгацiї емiтента;
- про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом;
- про похiднi цiннi папери;
- про викуп (продаж ранiше викуплених товариством акцiй) власних акцiй протiгом звiтного перiоду;
- про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї;
- про собiвартiсть реалiзованої продукцiї;
- про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв;
- вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду;
- текст аудиторського висновку (звiту);
- про випуски iпотечних облiгацiй;
- про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобо'вязань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям;
- щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобо'вязань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду;
- про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття;
- вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду;
- вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року;
- iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття;
- про випуски iпотечних сертифiкатiв;
- щодо реєстру iпотечних активiв;
- основнi вiдомостi про ФОН;
- про випуски сертифiкатiв ФОН;
- про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН;
- розрахунок вартостi чистих активiв ФОН;
- правила ФОН;
- рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiкуi;
- звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва).
Емiтент у звiтному перiодi не одержував лiцензiй (дозволiв) на окремi види дiяльностi, не приймав участь у створеннi юридичних осiб, не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств, вiдсутня посада корпоративного секретаря, послугами рейтингових агентств не користується. У звiтному перiодi не виникала особлива iнформацiя та iнформацiя про iпотечнi цiннi папери. У звiтному перiодi вiдсутнi рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, не вчинялися значнi правочини. Облiгацiї, iншi цiннi папери та похiднi цiннi папери товариством не випускалися. Викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не вiдбувався, сертифiкати цiнних паперiв не видавалися. Вiдсутнi рахунки Товариства в iноземнiй валютi.
Статут та внутрiшнi документи акцiонерного товариства не мiстять положення про конфлiкт iнтересiв, але Статут мiстить положення щодо вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть.
Роздiл 3 пункт 2 "Серiя та номер свiдоцтва" - внесенi серiя та номер нового свiдоцтва про державну реєстрацiю, отриманого у зв'язку зi змiною найменування товариства.
"Iнформацiя про стан корпоративного управлiння" - у товариствi єдиний акцiонер, тому вiдсутня необхiднiсть контролю за ходом реєстрацiї акцiонерiв або їх представникiв для участi останнiх в загальних зборах. Наглядова рада акцiонерного товариства складається з однiєї особи - голови наглядової ради, який є єдиним акцiонером товариства. Представникiв акцiонерiв та/або незалежних директорiв у складi наглядової ради немає.
У звiтному роцi не проводились загальнi збори акцiонерiв у формi заочного голосування.
Роздiл 15 "Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт)": свiдоцтво ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АУДИТОРСЬКОЇ ФIРМИ «РЕСУРС-АУДИТ» про включення до реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв за № 3733 вiд 02.03.2006р.Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi видане згiдно Рiшення Аудиторської палати України вiд 25.02.2016р. № 0589, виданий згiдно рiшення АПУ №332/4 вiд 25.02.2016р. чинне до 31.12.2020р..
Дата та номер запису в ЄДР юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв 11.09.1995р. №1 224 120 0000 023660.
Роздiл: "ФIНАНСОВИЙ ЗВIТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПIДПРИЄМНИЦТВА" - середня кiлькiсть працiвникiв - 12 осiб; звiт про фiнансовi результати - за 12 мiсяцiв 2017р.

 

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАНТЕОН"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

Серiя А 01 №062721

3. Дата проведення державної реєстрації

29.11.2005

4. Територія (область)

Дніпропетровська

5. Статутний капітал (грн)

415000.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

12

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

43.39 Iншi роботи з завершення будiвництва

81.21 Загальне прибирання будинкiв

10. Органи управління підприємства

Вiдповiдно до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АКIБ УкрСиббанк

2) МФО банку

351005

3) поточний рахунок

26001335669200

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

д/в

5) МФО банку

д/в

6) поточний рахунок

д/в

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*

Голова наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Царенко Микола Григорович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1953

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

42

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Приватне пiдприємство "Жасмiн-2005" директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

21.03.2017 3 роки

9) Опис

Оскiльки у складi наглядової ради є один голова наглядової ради, вiн має повний обсяг повноважень та обов'язкiв, який, вiдповiдно до законодавства, вiднесений до виключної компетенцiї наглядової ради товариства. Призначення на посаду вiдбулося за рiшенням чергових загальних зборiв товариства 21.03.2017р. термiном на 3 роки. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Загальний стаж роботи 42 роки. Попереднi посади протягом останнiх п'яти рокiв: голова наглядової ради ПРАТ "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАНТЕОН".
Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi цiєї посадової особи не вiдбувалося. Протягом звiтного перiоду обiймав посади на iнших пiдприємствах:ТОВ "Ватра" директор м. Днiпро, вул. Набережна В.I. Ленiна, 39А; ТОВ "Управлiння капiтального будiвництва "ДОПСОК" директор м. Днiпро, вул. Сiчеславська Набережна, 39А; ПП "Магнолiя-2005" директор м. Днiпро, вул. Виконкомiвська, 56А
Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента, який здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватного (закритого) акцiонерного товариства, яке не здiйснювало публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних товариств, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, не вказується.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Голова правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ольховська Iрина Вiкторiвна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1961

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

38

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗАТ "ДОПСОК" перший заступник генерального директора

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

21.03.2017 3 роки

9) Опис

Голова правлiння має наступний обсяг повноважень та обов'язкiв:
- без довiреностi здiйснює дiї вiд iменi Товариства у межах наданих йому повноважень;
- представляє Товариство в його вiдносинах з iншими юридичними i фiзичними особами, державними i громадськими пiдприємствами, установами та органiзацiями, в межах наданих йому повноважень;
- веде переговори, укладає вiд iменi Товариства угоди та здiйснює iншi дiї згiдно вiдповiдних рiшень Наглядової ради та Загальних зборiв, прийнятих останнiми у межах наданих їм повноважень;
- видає накази, розпорядження i вказiвки, обов'язковi для всiх працiвникiв Товариства;
- видає довiреностi на представлення iнтересiв та здiйснення дiй вiд iменi i в iнтересах Товариства в межах наданих повноважень;
- приймає на роботу та звiльняє працiвникiв пiдприємства, переводить на iншу роботу, накладає стягнення та заохочення;
- затверджує графiк вiдпусток та надає вiдпустки;
- в межах своєї компетенцiї керує поточними справами Товариства;
- органiзує виконання рiшень Загальних зборiв i наглядової ради;
- розробляє пропозицiї по основних напрямках i формах дiяльностi Товариства;
- розробляє та затверджує поточнi фiнансово-господарськi плани i оперативнi завдання Товариства та забезпечує їх реалiзацiю;
- забезпечує ефективнiсть господарської дiяльностi Товариства;
- забезпечує реалiзацiю схвалених Наглядовою Радою iнвестицiйних проектiв;
- приймає рiшення про вчинення правочину у випадках, коли ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить менше 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
- приймає рiшення про передачу в оренду майна Товариства. Голова правлiння не має права приймати рiшення про передачу в заставу, обмiн, продаж, вiдчуження iншим чином нерухомого майна, транспортних засобiв, земельних дiлянок, об'єктiв iнтелектуальної та промислової власностi;
- розглядає результати аудиторських перевiрок i перевiрок Ревiзора, розробляє заходи по усуненню виявлених недолiкiв в дiяльностi Товариства i органiзує їх виконання;
- готує для розгляду Загальними зборами акцiонерiв пропозицiї про порядок використання прибутку Товариства i порядок покриття його збиткiв;
- органiзує документообiг i звiтнiсть вiдповiдно до чинного законодавства;
- забезпечує облiк, рацiональне використання i збереження майна Товариства;
- забезпечує дотримання законностi в дiяльностi Товариства ;
- визначає умови працi та умови її оплати особам, що знаходяться у трудових вiдносинах з Товариством, затверджує штатний розклад Товариства та змiни до нього;
- приймає рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi осiб, що знаходяться у трудових вiдносинах з Товариством;
- представляє iнтереси власника у взаємовiдносинах з трудовим колективом Товариства ;
- готує перелiк iнформацiї, яка є комерцiйною таємницею i конфiденцiйною iнформацiєю, вiдповiдно до чинного законодавства i забезпечує захист такої iнформацiї
- забезпечує захист державної таємницi вiдповiдно до чинного законодавства України;
- затверджує цiни на продукцiю Товариства;
- вiдкриває рахунки у банкiвських установах;
- пiдписує вiд iменi виконавчого органу колективний договiр, змiни та доповнення до нього.
Призначення на посаду вiдбулося за рiшенням чергових загальних зборiв товариства 21.03.2017р. термiном на 3 роки. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi цiєї посадової особи не вiдбувалося. Загальний стаж роботи 38 рокiв. Попереднi посади протягом останнiх п'яти рокiв: голова правлiння ПРАТ "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАНТЕОН".
Протягом звiтного перiоду обiймала посади на iнших пiдприємствах - ПП "Глiцинiя" директор м. Днiпро, вул. Виконкомiвська, 56А; ПП "Група Днiпроландшафт дизайн" директор, м. Днiпро, вул. Виконкомiвська, 56А.
Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента, який здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватного (закритого) акцiонерного товариства, яке не здiйснювало публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних товариств, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, не вказується.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шаповал Катерина Гiлярiєвна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1967

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

27

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗАТ "ДОПСОК" - головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

21.03.2017 3 роки

9) Опис

Головний бухгалтер має наступний обсяг обов'язкiв:
1. Здiйснює органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi i контроль за ощадливим використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв, схороннiстю власностi пiдприємства.
2. Формує вiдповiдно до законодавства про бухгалтерський облiк облiкову полiтику виходячи зi структури й особливостей дiяльностi пiдприємства, необхiдностi забезпечення його фiнансової стiйкостi.
3. Очолює роботу по пiдготовцi i прийняттi робочого плану рахункiв, форм первинних облiкових документiв, застосовуваних для оформлення господарських операцiй, по яких не передбаченi типовi форми, розробцi форм документiв внутрiшньої бухгалтерської звiтностi, а також забезпеченню порядку проведення iнвентаризацiй, контролю за проведенням господарських операцiй, дотримання технологiї обробки бухгалтерської iнформацiї i порядку документообiгу.
4. Забезпечує рацiональну органiзацiю бухгалтерського облiку i звiтностi на пiдприємствi, формування i своєчасне представлення повної i достовiрної бухгалтерської iнформацiї про дiяльнiсть пiдприємства, його майновому станi, доходах i витратах, а також розробку i здiйснення заходiв, спрямованих на змiцнення фiнансової дисциплiни.
5. Органiзує облiк майна, зобов’язань i господарських операцiй, основних засобiв, що надходять, товарно-матерiальних цiнностей i коштiв, своєчасне вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку операцiй, зв’язаних з їхнiм рухом, облiк витрат виробництва i обороту, виконання кошторисiв витрат, реалiзацiї продукцiї, виконання робiт (послуг), результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства, а також фiнансових, розрахункових i кредитних операцiй.
6. Забезпечує законнiсть, своєчаснiсть i правильнiсть оформлення документiв, складання економiчно обґрунтованих звiтних калькуляцiй собiвартостi продукцiї, виконуваних робiт (послуг), розрахунки по заробiтнiй платi, правильне нарахування i перерахування податкiв i зборiв у державний, регiональний i мiсцевий бюджети, страхових внескiв у державнi позабюджетнi соцiальнi фонди, платежiв у банкiвськi установи, коштiв на фiнансування капiтальних вкладень, погашення у встановлений термiн заборгованостей банкам по позичках, а також вiдрахування коштiв на матерiальне стимулювання працiвникiв пiдприємства.
7. Здiйснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних i бухгалтерських документiв, розрахункiв i платiжних зобов’язань, витрати фонду заробiтної плати, за встановленням посадових окладiв працiвникам пiдприємства, проведенням iнвентаризацiй основних коштiв, товарно-матерiальних цiнностей i коштiв, перевiрок органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi, а також документальних ревiзiй у пiдроздiлах пiдприємства.
8. Бере участь у проведеннi економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства за даними бухгалтерського облiку i звiтностi з метою виявлення внутрiшньогосподарських резервiв, усунення втрат i непродуктивних витрат.
9. Вживає заходи по попередженню нестач, незаконним витратам коштiв i товарно-матерiальних цiнностей, порушень фiнансового i господарського законодавства. Бере участь в оформленнi матерiалiв по нестачах i розкраданням коштiв i товарно-матерiальних цiнностей, контролює передачу в необхiдних випадках цих матерiалiв у слiдчi i судовi органи.
10. Веде роботу по забезпеченню суворого дотримання штатної, фiнансової i касової дисциплiни, кошторисiв адмiнiстративно-господарських i iнших витрат, законностi списання з рахункiв бухгалтерського облiку нестач, дебiторської заборгованостi й iнших витрат, схоронностi бухгалтерських документiв, оформлення i здачi їхнiй у встановленому порядку в архiв.
11. Бере участь у розробцi i впровадженнi рацiональної планової й облiкової документацiї, прогресивних форм i методiв ведення бухгалтерського облiку на основi застосування сучасних коштiв обчислювальної технiки.
12. Забезпечує складання балансу й оперативних зведених звiтiв про доходи i витрати коштiв, про використання бюджету, iншої бухгалтерської i статистичної звiтностi, представлення їх у встановленому порядку у вiдповiднi органи.
13. Стежить за схороннiстю документiв бухгалтерського облiку i за органiзацiєю збереження документiв бухгалтерського облiку.
Головний бухгалтер має наступний обсяг повноважень:
1. Знайомитися з проектами рiшень, наказами, розпорядженнями, постановами керiвництва пiдприємства, що стосуються його дiяльностi.
2. Знайомитися з документами, що визначають його права й обов’язки по займанiй посадi, критерiї оцiнки якостi виконання посадових обов’язкiв.
3. Брати участь в обговореннi питань щодо обов’язкiв, що виконуються ним.
4. Повiдомляти безпосередньому керiвнику про усi недолiки, виявленi у процесi виконання своїх посадових обов’язкiв та у господарськiй дiяльностi пiдприємства i вносити пропозицiї по їх усуненню.
5. Не приймати до оформлення i виконання фiнансовi документи, оформленi з порушенням вимог порядку приймання, зберiгання i витрачення грошових коштiв, товарно-матерiальних та iнших цiнностей.
6. Вимагати вiд безпосереднього керiвника та iнших посадових осiб пiдприємства сприяння у виконаннi своїх посадових обов’язкiв.
7. Пiдписувати i вiзувати документи в межах своєї компетенцiї.
8. Вимагати вiд керiвникiв структурних пiдроздiлiв пiдприємства iнформацiю i документи, необхiднi для виконання своїх посадових обов’язкiв.
9. Вносити безпосередньому керiвниковi пропозицiї щодо удосконалення роботи, пов’язаної з виконанням своїх обов’язкiв.
Призначення на посаду вiдбулося за рiшенням чергових загальних зборiв товариства 21.03.2017р. термiном на 3 роки. Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi цiєї посадової особи не вiдбувалося. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймає посаду головного бухгалтера ПРАТ "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАНТЕОН". Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Загальний стаж роботи 27 рокiв.
Протягом звiтного перiоду обiймала посади на iнших пiдприємствах - ТОВ "АРНIКА" головний бухгалтер, м. Днiпро, вул. Набережна В.I. Ленiна, 39а; ТОВ "БРIТIШ ЕДЬКЕЙШЕНЕЛ КОМПЕНI "ДНIПРОПЕТРОВСЬК" головний бухгалтер, м. Днiпро, вул.Шевченка 39, кв.2; ПП "ЖАСМIН-2005" головний бухгалтер, м. Днiпро, вул. Виконкомiвська, 56А; ПП "МАГНОЛIЯ-2005" головний бухгалтер, м. Днiпро, вул. Виконкомiвська, 56А.
Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента, який здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватного (закритого) акцiонерного товариства, яке не здiйснювало публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних товариств, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, не вказується.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова наглядової ради

Царенко Микола Григорович

д/н

4150

100.00

4150

0

0

0

Усього

4150

100.00

4150

0

0

0

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи*

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

Царенко Микола Григорович

4150

100.00

4150

0

Усього

4150

100.00

4150

0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

21.03.2017

Кворум зборів**

100.00

Опис

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРIВ:
1.Звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2016р.
2. Затвердження рiчного балансу. Пiдсумковий розподiл прибутку за 2016 рiк.
3. Про вiдкликання та обрання Голови наглядової ради, Голови та членiв правлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАНТЕОН".
4.Про надання повноважень головi правлiння ПРАТ «ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ «ПАНТЕОН» Ольховськiй I.В. щодо участi та голосування з питань порядку денного на зборах товариств одним з учасникiв яких є ПРАТ «ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ «ПАНТЕОН»,.
5. Про внесення змiн до статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАНТЕОН" та затвердження статуту Товариства в новiй редакцiї.
6. Призначення осiб, уповноважених на пiдготовку та подання документiв на проведення державної реєстрацiї нової редакцiї статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАНТЕОН".
Я, Царенко Микола Григорович, єдиний акцiонер ПРАТ "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАНТЕОН" (код ЄДРПОУ 33770334), керуючись законами України «Про акцiонернi товариства», «Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв», вирiшив:
1. Iнформацiю про роботу правлiння прийняти до вiдома. Роботу правлiння вважати задовiльною.
2. Рiчний баланс за 2016р. затвердити. Виплату дивiдендiв за 2016 рiк не проводити.
3. У зв’язку з закiнченням 24 лютого 2017 р. термiну перебування на посадах Голови наглядової ради, Голови та членiв правлiння Товариства згiдно статтi 8 п. 8.1. та статтi 9 п. 9.7. Статуту Товариства вiдкликати з займаних посад (припинити повноваження) з 21 березня 2017 р.:
- Царенка Миколу Григоровича з посади голови Наглядової ради ПРАТ "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАНТЕОН" ;
- Ольховську Iрину Вiкторiвну з посади голови Правлiння ПРАТ "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАНТЕОН";
- Шаповал Катерину Гiлярiєвну (головного бухгалтера) з посади члена Правлiння ПРАТ "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАНТЕОН".
Обрати на посади 21 березня 2017 р. з початком виконання вiдповiдних обов’язкiв з 22 березня 2017 р. вiдповiдно:
- Царенка Миколу Григоровича - голову Наглядової ради ПРАТ "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАНТЕОН";
- Ольховську Iрину Вiкторiвну - голову Правлiння ПРАТ "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАНТЕОН";
- Шаповал Катерину Гiлярiєвну - члена Правлiння ПРАТ "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАНТЕОН" (головного бухгалтера).
Кiлькiсний склад Наглядової ради становить не бiльше 3-х осiб, строк дiї повноважень – 3 роки.
Кiлькiсний склад Правлiння становить 3 особи, строк дiї повноважень – 3 роки.
Пiдтвердити правомочнiсть та узгодження всiх прийнятих головою правлiння та головою наглядової ради рiшень та вчинених правочинiв за перiод з 24 лютого 2017 року по 21 березня 2017 року.
Зазначити, що з 22 березня 2017 р. Ольховська Iрина Вiкторiвна як керiвник ПРАТ "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАНТЕОН" є особою, яка має право вчиняти дiї вiд iменi юридичної особи без довiреностi, у тому числi пiдписувати договори, та має наступнi обмеження: має право прийняття рiшення про вчинення правочину у випадках, коли ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить менше 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, вчиняє будь-якi правочини з вiдчуження майна Товариства лише при наявностi попереднього рiшення єдиного акцiонера з цього питання.
Надати з 22 березня 2017 р. єдиному акцiонеру, громадянину України Царенку Миколi Григоровичу повноваження щодо представлення iнтересiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАНТЕОН" у правовiдношеннях з третiми особами та право вчиняти дiї вiд iменi юридичної особи без довiреностi, у тому числi пiдписувати договори без обмеження суми договору.
4. Уповноважити голову правлiння ПРАТ «ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ «ПАНТЕОН» Ольховську Iрину Вiкторiвну приймати участь у загальних зборах учасникiв ТОВАРИСТВ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ одним з учасникiв яких є ПРАТ «ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ «ПАНТЕОН», з правом голосувати на власний розсуд по всiм питанням порядку денного цих зборiв та пiдписувати документи, у тому числi новi редакцiї статутiв цих ТОВАРИСТВ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ.
5. Внести змiни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАНТЕОН", пов’язанi iз змiнами адреси мiсцезнаходження ПРАТ «ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ «ПАНТЕОН» та приведенням окремих положень Статуту Товариства до вимог чинного законодавства шляхом викладення Статуту в новiй редакцiї.
Статут ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ «ПАНТЕОН» в новiй редакцiї – затвердити.
Єдиному акцiонеру Царенку М.Г. пiдписати нову редакцiю статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАНТЕОН" з нотарiальним посвiдченням його пiдпису. Головi правлiння Ольховськiй I.В. провести необхiднi дiї, направленi на проведення державної реєстрацiї нової редакцiї статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАНТЕОН".
6. Уповноважити Кравченко Юлiю Родерiкiвну подати державному реєстратору нову редакцiю Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАНТЕОН", для чого головi правлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАНТЕОН" Ольховськiй Iринi Вiкторiвнi видати на iм’я Кравченко Юлiї Родерiкiвни (паспорт АО № 022192 виданий 24.01.2012 р. Жовтневим РВ ДМУ ГУМВС України в Днiпропетровськiй областi) належним чином оформлену довiренiсть на представлення iнтересiв ПРАТ "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАНТЕОН" у взаємовiдносинах з державним реєстратором з питання проведення державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАНТЕОН".

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

30.01.2006

01/04/1/06

Днiпропетровське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

UA0405961006

Акція проста документарна іменна

Документарні іменні

100.00

4150

415000.00

100.00

Опис

Це свiдоцтво втратило чиннiсть у зв'язку з приведенням документiв товариства у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства", який набрав чинностi 29.04.2009р. та отриманням 22.10.2009 нового свiдоцтва №16/04/1/09.

 

22.10.2009

16/04/1/09

Днiпропетровське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000061618

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

100.00

4150

415000.00

100.00

Опис

Реєстрацiя випуску акцiй у бездокументарнiй формi вiдбулася у зв'язку з приведенням документiв товариства у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства", який набрав чинностi 29.04.2009р.
Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснюється; iнформацiї щодо лiстiнгу/делiстiнгу цiнних паперiв на фондових бiржах немає. Додаткова емiсiя не проводилась.

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

2. Невиробничого призначення:

84.6

78.0

0

0

84.6

78.0

будівлі та споруди

70.2

66.6

0

0

70.2

66.6

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

14.4

11.4

0

0

14.4

11.4

Усього

84.6

78.0

0

0

84.6

78.0

Опис

Група основних засобiв - транспортнi засоби та iншi невиробничого призначення.
Термiн користування автомобiлем становить 11 рокiв, 3 мiсяцi, 4 днi, первiсна вартiсть 195,7 тис. грн., ступiнь зносу 100,00%; термiн користування комп'ютером становить 7 рокiв, 3 мiсяцi, 21 день, первiсна вартiсть 1,98 тис. грн., ступiнь зносу складає 100,00%; первiсна вартiсть кулерiв 3,38 тис.грн., термiн користування кулерами становить 4 роки, 1 мiсяць, 11 днiв, ступiнь зносу складає 100,00%; первiсна вартiсть холодильника 4,7 тис.грн., термiн користування холодильником становить 2 роки, 5 мiсяцiв, 0 днiв, ступiнь зносу складає 24,20%; первiсна вартiсть кондицiонера 9,88 тис.грн., термiн користування кондицiонером становить 2 роки, 4 мiсяцi, 20 днiв, ступiнь зносу складає 46,70%; термiн користування комп'ютером становить 2 роки, 0 мiсяцiв, 0 днiв, первiсна вартiсть 3,7 тис. грн., ступiнь зносу складає 60,80%; термiн користування нежитловою будiвлею (мала гiдроелектростанцiя) по вул. Жмаченка, 1А, м. Коростень становить 1 рiк, 6 мiсяцiв, 0 днiв, первiсна вартiсть 72,0 тис. грн., ступiнь зносу складає 7,50%.
Умови користування основними засобами задовiльнi. Ступiнь використання основних засобiв - 10,1 %. Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв виникають у зв'язку з їх зносом, обмеження на використання майна вiдсутнє.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

261.1

269.0

Статутний капітал (тис. грн.)

415.0

415.0

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

415.0

415.0

Опис

У попередньому та звiтному перiодах використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004р. № 485. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить - 153,9 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить - 153,9 тис. грн.
Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить - 146,0 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить - 146,0 тис. грн.

Висновок

Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства менша вiд статутного капiталу. Чистi активи ПРАТ ДВК "ПАНТЕОН" складють 261,1 тис.грн. та меншi нiж статутний капiтал на 153,9 тис.грн.
Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України не дотримуються. Але товариство планує протягом 2018р. привести спiввiдношення мiж вартiстю чистих активiв та статутним капiталом товариства у вiдповiднiсть до вимог п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

4.3

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

3.5

X

X

Інші зобов’язання та забезпечення

X

44.1

X

X

Усього зобов’язань та забезпечень

X

51.9

X

X

Опис:

У Товариства вiдсутнi кредити банкiв, зобов'язання за цiнними паперами (у тому числi: зобов'язання за облiгацiями (за кожним випуском); за iпотечними цiнними паперами (за кожним власним випуском); за сертифiкатами ФОН (за кожним власним випуском); за векселями; за iншими цiнними паперами (у тому числi за кожним видом похiдних цiнних паперiв); за кожним видом фiнансових iнвестицiй в корпоративнi права; вiдсутнi iншi зобов'язання.
Податковi зобов'язання (Єдиний податок та ПДФО) Товариства - поточнi, погашенi у строк у 2018 роцi.
Iншi зобов'язання (поточна заборгованiсть по заробiтнiй платi та ЄСВ) Товариства - поточнi, погашенi у строк у 2018 роцi. Фiнансова допомога на зворотнiй основi виникла менш, нiж за 12 мiсяцiв до дати звiту та буде повернута.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АУДИТОРСЬКА ФIРМА "РЕСУРС-АУДИТ"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

23647230

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

Україна, 49010, м. Днiпро, вулиця Сташкова, будинок 51/1

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

№ 3733 02.03.2006

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

д/в д/в д/в д/в

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України

0589
25.02.2016

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

01.01.2017
31.12.2017

Думка аудитора***

із застереженням

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

Основа для думки iз застереженням
1. Управлiнським персоналом не отриманi вiдповiдi на запити вiд контрагентiв сторони по розрахункам з iншими дебiторами на суму 12,1 тис.грн, що впливає на зменшення валюти балансу Товариства за 2017 рiк. Аудитором не отриманi достатнi докази по пiдтвердженню залишкiв по розрахункам з iншими дебiторами в зв’язку з не отриманням вiдповiдей вiд контрагентiв. На думку аудитора це є суттєвим, проте не всеохоплюючим для фiнансової звiтностi.
На думку аудитора, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфi «Основа для висловлення думки iз застереженням», фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ «ПАНТЕОН» на 31 грудня 2017 р. та його фiнансовi результати за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (П(С)БО.

Номер та дата договору на проведення аудиту

01-01/18
19.01.2018

Дата початку та дата закінчення аудиту

28.03.2018
11.04.2018

Дата аудиторського висновку (звіту)

11.04.2018

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

6000.00

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2017

1

 

2

2016

1

 

3

2015

2

1

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

 

X

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть): У Товариствi єдиний акцiонер, тому вiдсутня необхiднiсть контролю за ходом реєстрацiї акцiонерiв або їх представникiв для участi у загальних зборах. У 2017 роцi проводились тiльки черговi збори акцiонерiв.

Так

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

 

X

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть): Товариство має єдиного акцiонера, тому згiдно вимог ст.49 Закону України "Про акцiонернi товариства", повноваження загальних зборiв товариства приймаються акцiонером одноосiбно.

Так

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть): Причиною скликання останнiх позачергових зборiв акцiонерiв (у 2015 роцi) було вирiшення питань: 1. Про вiдкликання та обрання Голови наглядової ради, Голови та членiв правлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАНТЕОН". 2. Про надання повноважень головi наглядової ради ПРАТ «ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ «ПАНТЕОН» Ольховськiй I.В. щодо участi та голосування з питань порядку денного на зборах будь-яких товариств.

Так

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

 

Так

Ні

Наглядова рада

 

X

Виконавчий орган

 

X

Ревізійна комісія (ревізор)

 

X

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства

Позачерговi збори у 2017 роцi не скликалися

Інше (зазначити)

Позачерговi збори у 2017 роцi не скликалися

 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

Позачерговi збори у 2017 роцi не скликалися

 

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

Позачерговi збори у 2017 роцi не скликалися

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

1

членів наглядової ради - акціонерів

1

членів наглядової ради - представників акціонерів

0

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

1

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

 

Так

Ні

Складу

 

X

Організації

 

X

Діяльності

 

X

Інше (запишить)

Д/н

 

Д/н

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

4

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

У складi Наглядової ради iнших комiтетiв не створено.

Інші (запишіть)

Д/н

 

Д/н

Д/н

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

 

X

Інше (запишіть)

Д/н

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

 

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

 

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (запишіть): Д/н

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

 

Інше (запишіть)

Останнiй раз Голову Наглядової ради було обрано 21.03.2017р.

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Так

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

 

X

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть):

Д/н

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Ні

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Так

Так

Так

Ні

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Ні

Так

Статут та внутрішні документи

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Виконавчий орган

 

X

Інше (запишіть)

Д/н

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

Через вiдсутнiсть свiдоцтва про вiдповiднiсть системи контролю, яке видається згiдно Рiшення Аудиторської палати України.

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

 

X

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

 

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

Перевiрки проводились аудиторською компанiєю

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

 

X

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

Д/н

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

 

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть): Акцiонерне товариство не планує залучити iнвестицiї протягом наступних трьох рокiв.

   

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

X

Не визначились

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Товариство не змiнювало особу, яка веде облiк прав власностi у депозитарнiй системi України протягом останнiх трьох рокiв. Товариство не має власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управлiння.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Товариство не має власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управлiння

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Товариство не має власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управлiння

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАНТЕОН"

за ЄДРПОУ

33770334

Територія

 

за КОАТУУ

1210136600

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

68.20

Середня кількість працівників

   

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

 

Адреса, телефон

49029, м. Днiпро, вул. Виконкомiвська, буд.56А. Телефон (056) 744-32-53

 

 

Форма № 1-м

1. Баланс
на 31.12.2017 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

Основні засоби:

1010

84.6

78.0

- первісна вартість

1011

297.8

297.8

- знос

1012

( 213.2 )

( 219.8 )

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції

1030

251.4

253.4

Інші необоротні активи

1090

3.5

3.5

Усього за розділом I

1095

339.5

334.9

II. Оборотні активи

Запаси

1100

11.2

11.2

- у тому числі готова продукція

1103

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

1125

0.9

1.0

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

1135

4.0

2.8

- у тому числі податок на прибуток

1136

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

30.5

22.7

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

1.2

8.4

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

Усього за розділом II

1195

47.8

46.1

ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

Баланс

1300

387.3

381.0

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

415.0

415.0

Додатковий капітал

1410

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-146.0

-153.9

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

Усього за розділом I

1495

269.0

261.1

II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення

1595

0

0

ІІІ. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

- товари, роботи, послуги

1615

3.2

4.2

розрахунками з бюджетом

1620

4.1

4.3

у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

- зі страхування

1625

1.7

2.2

- з оплати праці

1630

39.2

37.7

Доходи майбутніх періодів

1665

62.9

67.9

Інші поточні зобов'язання

1690

7.2

3.5

Усього за розділом IІІ

1695

118.3

119.9

ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття

1700

0

0

Баланс

1900

387.3

381.0

 

2. Звіт про фінансові результати
за 12 місяців р.

Форма N 2-м

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

1008.0

999.1

Інші операційні доходи

2120

0

0

Інші доходи

2240

0

0.5

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)

2280

1008.0

999.1

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 815.2 )

( 693.3 )

Інші операційні витрати

2180

( 200.6 )

( 190.2 )

Інші витрати

2270

( 0 )

( 0 )

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)

2285

( 1015.9 )

( 883.5 )

Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)

2290

-7.9

115.6

Податок на прибуток

2300

( 0 )

( 0 )

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)

2350

-7.9

115.6

 

Примітки до балансу

Згiдно з положенням (стандартом) бухгалтерського облiку №7 "Основнi засоби" основнi засоби розподiленi на групи. Метод нарахування амортизацiї - прямолiнiйний, метод оцiнки вартостi запасiв - FIFO, оцiнка вартостi фiнансових iнвестицiй не проводиться.

Примітки до звіту про фінансові результати

Облiк у Товариствi ведеться на пiдставi нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку України згiдно "Положення про органiзацiю бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi". Облiк основних засобiв на пiдприємствi здiйснюється на балансовому рахунку №10 "Основнi засоби". Аналiтичний облiк ведеться в обiгово-сальдових вiдомостях.

Керівник

Ольховська I.В.

Головний бухгалтер

Шаповал К.Г.