Департамент недвижимости
+38 (056) 376-46-76
Головной офис
+38 (056) 744-32-53
Вверх

Річний звіт за 2012 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова правлiння

 

 

 

Ольховська I.В.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

24.04.2013

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік

 

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАНТЕОН"

 

1.2. Організаційно-правова форма емітента

 

Приватне акціонерне товариство

 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

 

33770334

 

1.4. Місцезнаходження емітента

 

Дніпропетровська , Бабушкiнський,49029, м. Днiпропетровськ, вул. Виконкомiвська, будинок 56А

 

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

 

(056) 744-32-53 (056) 744-32-53

 

1.6. Електронна поштова адреса емітента

 

bcbabylon@ua.fm

 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

24.04.2013

 

(дата)

 

2.2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 81

 

26.04.2013

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці

 

в мережі Інтернет

 

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента:

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

 

е) інформація про рейтингове агентство

 

є) інформація про органи управління емітента

X

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

 

4. Інформація про посадових осіб емітента:

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди

 

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

 

9. Відомості про цінні папери емітента:

а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітента

 

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

г) інформація про похідні цінні папери

 

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

 

10. Опис бізнесу

 

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

 

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

 

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

 

14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

20. Основні відомості про ФОН

 

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

24. Правила ФОН

 

25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

X

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

30. Примітки

Так як Приватне акцiонерне товариство "Девелоперська компанiя "Пантеон" вiдноситься до емiтентiв, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватних (закритих) акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв, до складу рiчної iнформацiї не входить наступна iнформацiя:
- iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв);
- iнформацiя про чисельнiсть працiвникiв та оплату їх працi;
- iнформацiя про дивiденди;
- iнформацiю про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент;
- опис бiзнесу;
- iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв.
Товариство не одержувало лiцензiй на окремi види дiяльностi, не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств, послугами рейтингових агентств не користується. Облiгацiї, iншi цiннi папери та похiднi цiннi папери товариством не випускалися. Викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не вiдбувався, сертифiкати цiнних паперiв не видавалися. Iнформацiя щодо зобов'язань емiтента вiдсутня.
Вiдсутня iнформацiя:
- вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду;
- iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй;
- iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття;
- iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї;
- iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї;
- iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття;
- iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв;
- iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв;
- основнi вiдомостi про ФОН;
- iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН;
- iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН;
- розрахунок вартостi чистих активiв ФОН;
- правила ФОН;
- фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi;
- звiт про стан об'єкта нерухомостi.
Роздiл 3 пункт 3.2.2. "Дата державної реєстрацiї" - внесена дата отримання нового свiдоцтва про державну реєстрацiю, отриманого у зв'язку зi змiною найменування товариства.
"Iнформацiя про стан корпоративного управлiння" - у товариствi єдиний акцiонер, тому вiдсутня необхiднiсть контролю за ходом реєстрацiї акцiонерiв або їх представникiв для участi останнiх в загальних зборах.

     

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАНТЕОН"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ПРАТ ДВК "ПАНТЕОН"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

49029

3.1.5. Область, район

Дніпропетровська , Бабушкiнський

3.1.6. Населений пункт

м. Днiпропетровськ

3.1.7. Вулиця, будинок

вул. Виконкомiвська, будинок 56А

 

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

Серiя А 01 №062721

3.2.2. Дата державної реєстрації

29.11.2005

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Виконавчий комiтет Днiпропетровської мiської ради

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

415000.00

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

415000.00

 

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "УкрСиббанк"

3.3.2. МФО банку

351005

3.3.3. Поточний рахунок

26001335669200

 

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

 

Д/н

 

3.3.5. МФО банку

 

Д/н

 

3.3.6. Поточний рахунок

 

Д/н

 

 

3.4. Основні види діяльності

68.20

Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

43.39

Iншi роботи з завершення будiвництва

81.21

Загальне прибирання будинкiв

 

3.8. Інформація про органи управління емітента

Органи управлiння товариства:загальнi збори акцiонерiв; наглядова рада; правлiння.
Вищим органом Товариства є загальнi збори акцiонерiв. До виключної компетенцiї загальних зборiв належить:
1) визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства;
2) внесення змiн до статуту Товариства;
3) прийняття рiшення про анулювання викуплених акцiй;
4) прийняття рiшення про змiну типу Товариства;
5) прийняття рiшення про розмiщення акцiй;
6) прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу Товариства;
7)прийняття рiшення про зменшення статутного капiталу Товариства
8) прийняття рiшення про дроблення, консолiдацiю акцiй;
9) затвердження положень про загальнi збори, Наглядову раду, виконавчий орган та Ревiзора Товариства, а також внесення змiн до них;
10) затвердження рiчного звiту Товариства;
11) розподiл прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
12) прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй крiм випадкiв, передбачених п. 4.17 статуту;
13) прийняття рiшення про форму iснування акцiй;
14) затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законом;
15) прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв.
16) обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради;
17) прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";
18) обрання Ревiзора, прийняття рiшення про дострокове припинення його повноважень;
19) затвердження висновкiв Ревiзора;
20) обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшень про припинення їх повноважень;
21)прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства;
22) прийняття рiшення про видiл та припинення товариства, крiм випадку, передбаченого частиною четвертою статтi 84 Закону України "Про акцiонернi товариства", про лiквiдацiю товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу;
23) прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту виконавчого органу, звiту Ревiзора;
24) затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння товариства;
25) обрання комiсiї з припинення Товариства;
26) затвердження iнших внутрiшнiх документiв Товариства.
До виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства належить:
1. Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2. Пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
3. Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";
4. Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5. Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6. Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
7. Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством;
8. Обрання та припинення повноважень голови та членiв правлiння;
9. Затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з головою та членами правлiння Товариства, встановлення розмiру їх винагороди;
10. Прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови або члена правлiння;
11. Обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
12. Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом України "Про акцiонернi товариства";
13. Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.
14. Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 закону України "Про акцiонернi товариства"?;
15. Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 закону України "Про акцiонернi товариства" та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 закону України ?Про акцiонернi товариства?;
16. Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17. вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради роздiлом 16 Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
18. Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, коли ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
19. Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20. Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21. Прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв або депозитарiя цiнних паперiв Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.
22. Надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй вiдповiдно до статтi 65 закону України "Про акцiонернi товариства".
Компетенцiя правлiння товариства
1. Затвердження поточних планiв дiяльностi товариства, прийняття заходiв, необхiдних для вирiшення цих питань.
2. розглядання питань органiзацiї фiнансування, розрахункiв, збереження грошових i матерiальних цiнностей, облiку i звiтностi, органiзацiї внутрiшнього контролю.
3. готує, органiзує i забезпечує проведення Загальних зборiв;
4.Забезпечення дотримання товариством чинного законодавства.
5. Затвердження внутрiшнiх нормативних актiв.
6. Розгляд матерiалiв ревiзiй, перевiрок, прийняття по них рiшень.
7. Розглядання рiчного звiту та балансу товариства.
8. Зберiгання протоколiв загальних зборiв Товариства та iншої супутньої документацiї. Надання копiй протоколiв загальних та засвiдчення їх згiдностi з оригiналом.
9. Здiйснення iнших повноважень, що належать до компетенцiї правлiння згiдно iз законом або положенням.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

Голова наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Царенко Микола Григорович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АО 017700 22.12.2011 Ленiнський РВ ДМУ ГУМВС України в Днiпропетровськiй обл.

6.1.4. Рік народження**

1953

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

35

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Приватне пiдприємство "Жасмiн-2005" директор

6.1.8. Опис

Оскiльки у складi наглядової ради є один голова наглядової ради, вiн має повний обсяг повноважень та обов'язкiв, який, вiдповiдно до законодавства, вiднесений до виключної компетенцiї наглядової ради товариства. Розмiр виплаченої винагороди складає 81735,30 грн. Виплата винагороди у натуральнiй формi не проводилася. Призначення на посаду вiдбулося за рiшенням чергових загальних зборiв товариства 22.02.2011р. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Стаж керiвної роботи 35 рокiв.Попереднi посади: директор, голова правлiння, директор комбiнату,виконроб, начальник ВКБ.
Посади на iнших пiдприємствах: ПП "Жасмiн-2005" директор м. Днiпропетровськ, вул. Виконкомiвська, 56А; ТОВ "Ватра" директор м. Днiпропетровськ, вул. Набережна В.I. Ленiна, 39А; ТОВ "Управлiння капiтального будiвництва "ДОПСОК" директор м. Днiпропетровськ, вул. Набережна В.I. Ленiна, 39А; ПП "Магнолiя-2005" директор м. Днiпропетровськ, вул. Виконкомiвська, 56А, ТОВ "Будiвельна фiрма "Респект" директор м. Днiпропетровськ, вул. Виконкомiвська, 56А.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Голова правлiння

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ольховська Iрина Вiкторiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АЕ 957518 06.01.1998 Павлоградський МВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.

6.1.4. Рік народження**

1961

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

16

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗАТ "ДОПСОК" перший заступник генерального директора

6.1.8. Опис

Голова правлiння має наступний обсяг повноважень та обов'язкiв:
- без довiреностi здiйснює дiї вiд iменi Товариства у межах наданих йому повноважень;
- представляє Товариство в його вiдносинах з iншими юридичними i фiзичними особами, державними i громадськими пiдприємствами, установами та органiзацiями, в межах наданих йому повноважень;
- веде переговори, укладає вiд iменi Товариства угоди та здiйснює iншi дiї згiдно вiдповiдних рiшень Наглядової ради та Загальних зборiв, прийнятих останнiми у межах наданих їм повноважень;
- видає накази, розпорядження i вказiвки, обов'язковi для всiх працiвникiв Товариства;
- видає довiреностi на представлення iнтересiв та здiйснення дiй вiд iменi i в iнтересах Товариства в межах наданих повноважень;
- приймає на роботу та звiльняє працiвникiв пiдприємства, переводить на iншу роботу, накладає стягнення та заохочення;
- затверджує графiк вiдпусток та надає вiдпустки;
- в межах своєї компетенцiї керує поточними справами Товариства;
- органiзує виконання рiшень Загальних зборiв i наглядової ради;
- розробляє пропозицiї по основних напрямках i формах дiяльностi Товариства;
- розробляє та затверджує поточнi фiнансово-господарськi плани i оперативнi завдання Товариства та забезпечує їх реалiзацiю;
- забезпечує ефективнiсть господарської дiяльностi Товариства;
- забезпечує реалiзацiю схвалених Наглядовою Радою iнвестицiйних проектiв;
- приймає рiшення про вчинення правочину у випадках, коли ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить менше 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
- приймає рiшення про передачу в оренду майна Товариства. Голова правлiння не має права приймати рiшення про передачу в заставу, обмiн, продаж, вiдчуження iншим чином нерухомого майна, транспортних засобiв, земельних дiлянок, об'єктiв iнтелектуальної та промислової власностi;
- розглядає результати аудиторських перевiрок i перевiрок Ревiзора, розробляє заходи по усуненню виявлених недолiкiв в дiяльностi Товариства i органiзує їх виконання;
- готує для розгляду Загальними зборами акцiонерiв пропозицiї про порядок використання прибутку Товариства i порядок покриття його збиткiв;
- органiзує документообiг i звiтнiсть вiдповiдно до чинного законодавства;
- забезпечує облiк, рацiональне використання i збереження майна Товариства;
- забезпечує дотримання законностi в дiяльностi Товариства ;
- визначає умови працi та умови її оплати особам, що знаходяться у трудових вiдносинах з Товариством, затверджує штатний розклад Товариства та змiни до нього;
- приймає рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi осiб, що знаходяться у трудових вiдносинах з Товариством;
- представляє iнтереси власника у взаємовiдносинах з трудовим колективом Товариства ;
- готує перелiк iнформацiї, яка є комерцiйною таємницею i конфiденцiйною iнформацiєю, вiдповiдно до чинного законодавства i забезпечує захист такої iнформацiї
- забезпечує захист державної таємницi вiдповiдно до чинного законодавства України;
- затверджує цiни на продукцiю Товариства;
- вiдкриває рахунки у банкiвських установах;
- пiдписує вiд iменi виконавчого органу колективний договiр, змiни та доповнення до нього.
Розмiр виплаченої винагороди складає 60524,85 грн. Виплата винагороди у натуральнiй формi не проводилася. Призначення на посаду вiдбулося за рiшенням чергових загальних зборiв товариства 22.02.2011р. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Стаж керiвної роботи 16 рокiв. Попереднi посади: перший заступник генерального директора, директор, заступник директора кафе-магазину.
Посади на iнших пiдприємствах - ПП "Глiцинiя" директор м. Днiпропетровськ, вул. Набережна В.I. Ленiна, 39А; ПП "Група Днiпроландшафт дизайн" директор, м. Днiпропетровськ, вул. Виконкомiвська, 56А.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Заступник голови правлiння

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Єфiменко Вiктор Георгiйович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АМ 210950 05.03.2001 Новомосковський МВ УМВС України у Днiпропетровськiй обл.

6.1.4. Рік народження**

1960

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

26

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Будiвельна фiрма "Респект" директор

6.1.8. Опис

Заступник голови правлiння має наступний обсяг повноважень та обов'язкiв:
- представляє Товариство в його вiдносинах з iншими юридичними i фiзичними особами, державними i громадськими пiдприємствами, установами та органiзацiями, в межах наданих йому повноважень;
- веде переговори, щодо укладення вiд iменi Товариства угод;
- разом iз головою правлiння органiзує виконання вiдповiдних рiшень Наглядової ради та Загальних зборiв;
- в межах своєї компетенцiї керує поточними справами Товариства;
- розробляє пропозицiї по основних напрямках i формах дiяльностi Товариства;
- разом iз головою правлiння забезпечує ефективнiсть господарської дiяльностi Товариства;
- разом iз головою правлiння забезпечує реалiзацiю схвалених Наглядовою Радою iнвестицiйних проектiв;
- разом iз головою правлiння готує перелiк iнформацiї, яка є комерцiйною таємницею i конфiденцiйною iнформацiєю, вiдповiдно до чинного законодавства i забезпечує захист такої iнформацiї
- разом iз головою правлiння забезпечує захист державної таємницi вiдповiдно до чинного законодавства України.
Розмiр виплаченої винагороди складає 37612,61 грн. Виплата винагороди у натуральнiй формi не проводилася. Призначення на посаду вiдбулося за рiшенням чергових загальних зборiв товариства 22.02.2011р. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Стаж керiвної роботи 26 рокiв.Попереднi посади: директор; заступник генерального директора, директор, заступник директора.
Посади на iнших пiдприємствах - ПП "Азалiя-2005" директор м. Днiпропетровськ, вул. Виконкомiвська, 56А.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Голова наглядової ради

Царенко Микола Григорович

АО 017700 22.12.2011 Ленiнський РВ ДМУ ГУМВС України в Днiпропетровськiй обл.

15.02.2008

4150

100.000

4150

0

0

0

Усього

4150

100.000

4150

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Царенко Микола Григорович

АО 017700 22.12.2011 Ленiнський РВ ДМУ ГУМВС України в Днiпропетровськiй обл.

15.02.2008

4150

100.00

4150

0

0

0

Усього

4150

100.00

4150

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

09.04.2012

Кворум зборів**

100.00

Опис

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРIВ: 1. Про внесення змiн до основних видiв дiяльностi ПРАТ «ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ «ПАНТЕОН» та приведення їх формулювання та кодування у вiдповiднiсть до КВЕД ДК 009:2010. 2. Про внесення змiн до вiдомостей про акцiонера Товариства Царенко М.Г. 3. Про внесення змiн до статуту ПРАТ «ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ «ПАНТЕОН» та оформлення їх (змiн) шляхом викладання в новiй редакцiї. Затвердження статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ «ПАНТЕОН» в новiй редакцiї та його (Статуту) оформлення. 4. Призначення особи, уповноваженої на подання документiв на проведення державної реєстрацiї нової редакцiї статуту ПРАТ «ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ «ПАНТЕОН». 5. Звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2011р. 6. Затвердження рiчного балансу. Пiдсумковий розподiл прибутку за 2011 рiк. 7. Про надання повноважень головi наглядової ради ПРАТ «ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ «ПАНТЕОН» Царенко М.Г. щодо участi та голосування з питань порядку денного на зборах будь-яких товариств. 8. Про видачу Царенко М.Г. нотарiально посвiдченої довiреностi. Прийнятi рiшення: 1. Привести формулювання та кодування основних видiв дiяльностi ПРАТ «ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ «ПАНТЕОН», якi пiдлягають внесенню до ЄДРПОУ та Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв у вiдповiднiсть до КВЕД ДК 009:2010. 1.1. Включити до основних видiв дiяльностi, якi пiдлягають внесенню до ЄДР наступнi: • надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна (68.20); • загальне прибирання будинкiв (81.21); • iншi види дiяльностi з прибирання (81.29); • надання ландшафтних послуг (81.30); • iншi роботи iз завершення будiвництва (43.39). 1.2. Виключити з основних видiв дiяльностi Товариства види дiяльностi за наступними КВЕД: 70.32.0, 01.41.0, 45.45.0, 70.20.0. 1.3. Визначити основним видом дiяльностi Товариства - «Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна» (68.20). 1.4. Вiдповiднi змiни внести до п. 2.2. статтi 2 статуту Товариства. В зв’язку з отриманням учасником Товариства Царенко М.Г. нового загальногромадянського паспорту внести змiни в абзац третiй пункту 1.1. статуту Товариства, виклавши його в наступнiй редакцiї: 2. «З урахуванням рiшення загальних зборiв акцiонерiв ЗАКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ «ПАНТЕОН» вiд 14.05.2007р. єдиним акцiонером Товариства (надалi – “Акцiонер”) є: громадянин України ЦАРЕНКО МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ, паспорт серiї АО номер 017700, виданий Ленiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 22 грудня 2011 року, мешкає за адресою: м. Днiпропетровськ, вул. Шелгунова, буд. 11, кв. 90, iдентифiкацiйний номер – 1955402257.» 3. В зв’язку зi змiною основних видiв дiяльностi ПРАТ «ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ «ПАНТЕОН», приведення їх формулювання та кодування у вiдповiднiсть до КВЕД ДК 009:2010 та внесенням змiн до вiдомостей про акцiонера Товариства, необхiдно внести змiни до вступної частини, пункту 1.1. статтi 1 та пункту 2.2. статтi 2 Статуту Товариства, оформивши змiни шляхом викладення Статуту в новiй редакцiї. 3.1. Викласти вступну частину Статуту в наступнiй редакцiї: «Нижчевикладенi положення є новою редакцiєю статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ «ПАНТЕОН», в подальшому "Товариство". З моменту державної реєстрацiї даної редакцiї статуту припиняється дiя його попередньої редакцiї, зареєстрованої Виконавчим комiтетом Днiпропетровської мiської Ради народних депутатiв “26”квiтня 2011р. про що в ЄДР зроблено запис № 1 224 105 0006 020553. З моменту державної реєстрацiї даної редакцiї статуту всi iстотнi питання дiяльностi Товариства, обсяг i змiст прав та обов’язкiв акцiонерiв визначаються вiдповiдно до нижчевикладених положень.» Викласти пункт 1.1. статтi 1 Статуту в наступнiй редакцiї: 1.1. ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ «ПАНТЕОН» - далi - «Товариство», було створене як Закрите акцiонерне товариства «ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ «ПАНТЕОН» згiдно рiшення засновникiв вiд 29.11.2005р. та дiє вiдповiдно до Цивiльного та Гос¬подарського кодексiв України, законiв України "Про господарськi товариства", "Про цiннi па¬пери та фондову бiржу" та iнших нормативних актiв України. Засновниками Товариства є фiзичнi особи - грома¬дяни України: Воронов Микола Олександрович (iдентифiкацiйний код 1863700431, мешкає за адресою: Україна, м. Днiпропетровськ, пр. Героїв, 37, кв. 53, паспорт серiї АН № 128757, виданий Жовтневим РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 06 квiтня 1998 року); Кузуб Василь Петрович (iдентифiкацiйний код 1332000178, мешкає за адресою: Україна, м. Днiпропетровськ, пр. Героїв, 12, кв. 453, паспорт серiї АК № 968739, виданий Жовтневим РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 15 серпня 1998 року); Мартюшенко Елеонора Аркадiївна (iдентифiкацiйний код 2007302801, мешкає за адресою: Україна, м. Днiпропетровськ, вул. Малиновського, 44, кв. 255, паспорт серiї АЕ № 586469, виданий Амур-Нижньоднiпровським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 21 квiтня 1997 року); Мiх Олександр Григорович (iдентифiкацiйний код 2019300554, мешкає за адресою: Україна, м. Днiпропетровськ, вул. Севастопольська, 30, кв. 31, паспорт серiї АМ № 944122, виданий Жовтневим РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 04 липня 2002 року); Сорокiна Євгенiя Миколаївна (iдентифiкацiйний код 1892500360, мешкає за адресою: Україна, м. Днiпропетровськ, пр. Героїв, 30, кв. 5, паспорт серiї АЕ № 901969, виданий Жовтневим РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 08 грудня 1997 року); Толошна Ольга Степанiвна (iдентифiкацiйний код 1931700447, мешкає за адресою: Україна, м. Днiпропетровськ, вул. Шелгунова, 11, кв. 120, паспорт серiї АК № 340795, виданий Ленiнським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 12 жовтня 1998 року); Царенко Микола Григорович (iдентифiкацiйний код 1955402257, мешкає за адресою: Україна, м. Днiпропетровськ, вул. Шелгунова, 11, кв. 90, паспорт серiї АЕ № 990148, виданий Ленiнським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 12 сiчня 1998 року); Чернорот Костянтин Федорович (iдентифiкацiйний код 2258200534, мешкає за адресою: Україна, м. Днiпропетровськ, вул. Осiння, 11, кв. 96, паспорт серiї АЕ № 706157, виданий Iндустрiальним РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 13 червня 1997 року); Шеверда Раiса Борисiвна (iдентифiкацiйний код 2118601485, мешкає за адресою: Україна, м. Днiпропетровськ, вул. Ашхабадська, 126, паспорт серiї АМ № 918924, виданий Амур-Нижньоднiпровським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 17 сiчня 2002 року). З урахуванням рiшення загальних зборiв акцiонерiв ЗАКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ «ПАНТЕОН» вiд 14.05.2007р. єдиним акцiонером Товариства (надалi – “Акцiонер”) є: громадянин України ЦАРЕНКО МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ, паспорт серiї АО номер 017700, виданий Ленiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 22 грудня 2011 року, мешкає за адресою: м. Днiпропетровськ, вул. Шелгунова, буд. 11, кв. 90, iдентифiкацiйний номер – 1955402257. Викласти пункти 2.2. роздiлу 2 Статуту в наступнiй редакцiї: 2.2. Предметом дiяльностi Товариства є: 2.2.1. надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна; 2.2.2. загальне прибирання будинкiв; 2.2.3. iншi види дiяльностi з прибирання; 2.2.4. надання ландшафтних послуг; 2.2.5. iншi роботи iз завершення будiвництва; 2.2.6. оптова, комiсiйна, роздрiбна торгiвля, громадське харчування, комерцiйна та зовнiшньоторговельна дiяльнiсть; 2.2.7. органiзацiя туризму, прокату, готельного господарства, органiзацiя вiдпочинку населення; 2.2.8. органiзацiя виставок-продаж товарiв та участь у них; 2.2.9. загальне будiвництво будiвель (новi роботи, роботи з замiни, реконструкцiї та вiдновлення); 2.2.10. будiвництво об'єктiв соцiально-побутового та житлового призначення; 2.2.11. дiяльнiсть у сферi архiтектури; iнженерна та технiчна дiяльнiсть, пов’язана з будiвництвом; 2.2.12. iншi види фiнансового посередництва; 2.2.13. науковi розробки нових технологiй та їх впровадження. Науково-дослiдницька дiяльнiсть; 2.2.14. надання послуг по iнвентаризацiї, в тому числi нерухомостi; 2.2.15. розробка та експлуатацiя джерел мiнеральних вод; 2.2.16. заготовка сiльгосппродукцiї; 2.2.17. загальна комерцiйна дiяльнiсть i забезпечення функцiонування ринку; 2.2.18. юридичнi послуги; 2.2.19. торгiвля медикаментами та медичним обладнанням; 2.2.20. переробка та виробництво сiльгосппродукцiї; 2.2.21. виробництво продуктiв харчування; 2.2.22. виробництво безалкогольних та алкогольних напоїв; 2.2.23. надання послуг з перевезення пасажирiв i вантажiв автомобiльним транспортом загального користування; 2.2.24. лiсопереробна дiяльнiсть; 2.2.25. виробництво, збут та внесення в грунт гербiцидiв, виробництво пестицидiв та агрохiмiкатiв, оптова, роздрiбна торгiвля пестицидами та агрохiмiкатами; 2.2.26. вирощування риби; 2.2.27. лiзингова дiяльнiсть; 2.2.28. виробництво будiвельних матерiалiв , килимiв та покриття для пiдлоги; 2.2.29. дiяльнiсть з органiзацiї атракцiонiв; 2.2.30. медична практика, фiзкультурно-оздоровча дiяльнiсть; 2.2.31. виробництво лiкарських засобiв, оптова, роздрiбна торгiвля лiкарськими засобами; 2.2.32. рекламна дiяльнiсть; 2.2.33. видавнича дiяльнiсть; 2.2.34. дiяльнiсть по органiзацiї ринкiв; 2.2.35. органiзацiя автостоянок, автосалонiв та станцiй технiчного обслуговування автомобiлiв; 2.2.36. виготовлення товарiв народного вжитку i надання рiзних послуг населенню, пiдприємствам; 2.2.37. виробництво продукцiї легкої промисловостi; 2.2.38. iншi види послуг. 3.2. Затвердити вищевказанi змiни до Статуту шляхом викладення його в новiй редакцiї. Статут ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ «ПАНТЕОН» в новiй редакцiї – затвердити. 3.3. Оформити Статут вiдповiдно до вимог ст. 8 Закону України „Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв”. 4. Уповноважити Кравченко Юлiю Родерiкiвну подати державному реєстратору нову редакцiю Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ «ПАНТЕОН», для чого головi правлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ «ПАНТЕОН» Ольховськiй Iринi Вiкторiвнi видати Кравченко Юлiї Родерiкiвнi (паспорт АО № 022192 виданий 24.01.2012р. Жовтневим РВ ДМУ ГУМВС України в Днiпропетровськiй областi) належним чином оформлену довiренiсть на здiйснення дiй, пов’язаних з поданням державному реєстратору пакету документiв для проведення державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ «ПАНТЕОН», отримати пiсля цього один примiрник Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ «ПАНТЕОН» в новiй редакцiї та попереднiй оригiнал Статуту цього товариства з вiдмiткою про проведення державної реєстрацiї змiн, а також отримати виписку з ЄДР ПРАТ «ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ «ПАНТЕОН». Головi правлiння Ольховськiй I.В. засвiдчити пiдписи Кравченко Ю.Р. на реєстрацiйнiй картцi ф.3. вiдповiдно до вимог ст.8 Закону України «Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв». 5. Iнформацiю про роботу правлiння прийняти до вiдома. Роботу правлiння вважати задовiльною. 6. Рiчний баланс за 2011р. затвердити. Виплату дивiдендiв за 2011 рiк не проводити. 7. Уповноважити голову наглядової ради ПРАТ «ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ «ПАНТЕОН» Царенко М.Г. приймати участь у загальних зборах учасникiв будь-яких ТОВАРИСТВ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ одним з учасникiв яких є ПРАТ «ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ «ПАНТЕОН», з правом голосувати на власний розсуд по всiм питанням порядку денного цих зборiв та пiдписувати документи, у тому числi новi редакцiї статутiв цих ТОВАРИСТВ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ. 8. Уповноважити голову правлiння Ольховську I.В. видати Царенко Миколi Григоровичу (паспорт серiї АО номер 017700, виданий Ленiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 22 грудня 2011 року, мешкає за адресою: м. Днiпропетровськ, вул. Шелгунова, буд. 11, кв. 90, iдентифiкацiйний номер – 1955402257) нотарiально посвiдчену довiренiсть на право: - представляти iнтереси ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ «ПАНТЕОН», подавати документи, включаючи заяви вiдповiдного змiсту; одержувати будь-якi документи; виконувати необхiднi дiї, пов'язанi з належною державною реєстрацiєю установчих документiв Приватного акцiонерного товариства; розписуватися за мене (в тому числi пiдписувати установчi документи, заяви, Статут, грошово-розрахунковi та iншi документи); представляти iнтереси Приватного акцiонерного товариства та пiдписувати документи в нотарiальних установах: з питань нотарiального посвiдчення пiдпису учасника Приватного акцiонерного товариства на Статутi, рiшеннi учасника Приватного акцiонерного товариства, з питань пiдписання договорiв: купiвлi-продажу часток статутного капiталу, господарських договорiв, договорiв управлiння, договорiв купiвлi продажу, оренди, позики, позички, застави, iпотеки, мiни, попереднiх договорiв, додаткових договорiв, договорiв про розiрвання, стосовно нерухомого та рухомого майна ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ «ПАНТЕОН», вiдкривати рахунки у банкiвських установах та вносити грошi до статутного капiталу, отримувати, виписки та витяги з єдиного державного реєстру, сплачувати необхiднi платежi; - проводити розрахунки за договорами, сплачувати та одержувати належнi по договорам грошовi суми; вчиняти iншi дiї в межах та в обсязi, передбачених установчими документами ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ «ПАНТЕОН», Цивiльним кодексом України та Законом.-України '"Про господарськi товариства", Iншим законодавством України для такого роду повноважень, подавати та одержувати документи, розписуватися на документах та в їх одержаннi, вносити плату за державну реєстрацiю та iншi необхiднi платежi, а також вчиняти всi iншi дiї, безпосередньо пов'язанi з виконанням договору доручення; - представляти iнтереси ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ «ПАНТЕОН» у взаємо¬вiдносинах з усiма без винятку установами та органами з питань, пов'язаних iз укладанням та належним оформленням i отриманням всiх документiв, для вiдчуження, оренди, позики, позички, мiни, застави рухомого та iпотеки нерухомого майна; - заказувати та отримувати Витяги з реєстру прав власностi на нерухоме майно в будь-яких бюро технiчної iнвентаризацiї (або в iнших вiдповiдних органах) для вiдчуження, оренди, мiни, iпотеки; - представляти iнтереси ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ «ПАНТЕОН» в усiх державних установах, кооперативних i громадських органiзацiях, зокрема в енергопостачальних органiзацiях (органах електро-, водо-, тепло-, газопостачання, газовому господарствi), ГАСК, ГоловАПУ, Земельних ресурсах, Держкомземi, управлiннi житлового господарства, сiльськiй радi, санепiдстанцiї, службi протипожежної охорони, земельному управлiннi та iнших пiдприємствах та органiзацiях з правом узгодження вiд мого iменi всiх процесуальних питань та отримання документiв, з питань оплати, переоформленням рахункiв або будь яких iнших питань; - заказувати та отримувати Витяги з поземельної книги; - заказувати та отримувати (в разi необхiдностi) кадастровi номери; - заказувати та отримувати Довiдки про обмеження та обтяження на земельнi дiлянки в пiдприємствi «Центр державного земельного кадастру при державному комiтетi України по земельних ресурсах» ; - заказувати та отримувати довiдки про нормативну грошову оцiнку земельних дiлянок; - заказувати та отримувати експертнi грошовi оцiнки на нерухоме майно та земельнi дiлянки та Рецензiю; - пiдписувати договори купiвлi-продажу часток статутного капiталу, господарськi договори, договори купiвлi-продажу, оренди, позики, позички, застави, iпотеки, мiни, попереднi договори, додатковi договори, договори про розiрвання, стосовно нерухомого та рухомого майна ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАНТЕОН"; - здавати на реєстрацiю в будь яке бюро технiчної iнвентаризацiї, управлiння земельних ресурсiв (або iншi вiдповiднi органи) вищезазначенi договори та отримувати Витяги про реєстрацiю права власностi, технiчнi паспорти та iншi належнi документи; - заказувати в будь-яких бюро технiчної iнвентаризацiї, або в iнших вiдповiдних органах, (юстицiї, нотарiату), Витяги з реєстру прав власностi на нерухоме майно для оренди, продажу, мiни, iпотеки нерухомого майна Приватного акцiонерного товариства "Девелоперська компанiя "Пантеон", отримувати технiчнi паспорта; визивати технiка, замовляти та отримувати експертну та нормативно грошову оцiнку майна; - сплачувати необхiднi збори, мито, iншi платежi, в тому числi i такi, що визнанi обов'язковими; - подавати та отримувати довiдки, заяви, та iншi документи, що стосуються виконання цiєї довiреностi.

       

 

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

30.01.2006

01/04/1/06

Днiпропетровське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

UA0405961006

Акція проста документарна іменна

Документарні іменні

100.000

4150

415000.000

100.00

Опис

Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснюється; iнформацiї щодо лiстiнгу/делiстiнгу цiнних паперiв на фондових бiржах немає. Додаткова емiсiя не проводилась.

 

22.10.2009

16/04/1/09

Днiпропетровське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000061618

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

100.000

4150

415000.000

100.00

Опис

Реєстрацiя випуску акцiй у бездокументарнiй формi вiдбулася у зв'язку з приведенням документiв товариства у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства", який набрав чинностi 29.04.2009р. Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснюється; iнформацiї щодо лiстiнгу/делiстiнгу цiнних паперiв на фондових бiржах немає. Додаткова емiсiя не проводилась.

 

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

 

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

2. Невиробничого призначення:

72.863

55.849

0

0

72.863

55.849

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

68.122

51.922

0

0

68.122

51.922

інші

4.741

3.927

0

0

4.741

3.927

Усього

72.863

55.849

0

0

72.863

55.849

Опис

Група основних засобiв - транспортнi засоби та iншi невиробничого призначення. Термiн користування автомобiлем становить 6 рокiв, 3 мiсяцi, 4 днi; первiсна вартiсть 195720,86 грн., ступiнь зносу 78,24%; термiн користування комп'ютером становить 2 роки, 3 мiсяцi, 21 день; первiсна вартiсть 1980,00 грн., ступiнь зносу складає 62,50%; Первiсна вартiсть кулера 1690,00 грн., кулером для води не користувалися, тому ступiнь його зносу складає 0%. Умови користування основними засобами задовiльнi. Ступiнь використання основних засобiв - 99,0%. Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв виникають у зв'язку з їх зносом, обмеження на використання майна вiдсутнє.

 

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

 

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

-8.900

72.000

Статутний капітал (тис. грн.)

415.000

415.000

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

415.000

415.000

Опис

Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004р. № 485. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить - 423900,00 грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить - 423900,00 грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить - 343000,00 грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить - 343000,00 грн.

Висновок

Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства менша вiд статутного капiталу. Чистi активи ПРАТ ДВК "ПАНТЕОН" складють -8900,00 грн. та меншi нiж статутний капiтал на 423900,00 грн. Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України не дотримуються. Але товариство планує протягом 2013р. привести спiввiдношення мiж вартiстю чистих активiв та статутним капiталом товариства у вiдповiднiсть до вимог п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України.

ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

 

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2012

1

0

2

2011

3

2

3

2010

0

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія

 

X

Акціонери

 

X

Реєстратор

 

X

Депозитарій

 

X

Інше (запишіть): Єдиний акцiонер

Так

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

 

Так

Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

 

X

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть): Єдиний акцiонер приймає рiшення

Так

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Внесення змін до статуту товариства

 

X

Прийняття рішення про зміну типу товариства

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень

 

X

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень

 

X

Інше (запишіть): 1.Про внесення змiн до основних видiв дiяльностi ПРАТ «ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ «ПАНТЕОН» та приведення їх формулювання та кодування у вiдповiднiсть до КВЕД ДК 009:2010. 2.Про внесення змiн до вiдомостей про акцiонера Товариства Царенко М.Г. 3.Про внесення змiн до статуту ПРАТ «ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ «ПАНТЕОН» та оформлення їх (змiн) шляхом викладання в новiй редакцiї. Затвердження статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ «ПАНТЕОН» в новiй редакцiї та його (Статуту) оформлення. 4.Призначення особи, уповноваженої на подання документiв на проведення державної реєстрацiї нової редакцiї статуту ПРАТ «ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ «ПАНТЕОН». 5.Звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2011р. 6. Затвердження рiчного балансу. Пiдсумковий розподiл прибутку за 2011 рiк. 7.Про надання повноважень головi наглядової ради ПРАТ «ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ «ПАНТЕОН» Царенко М.Г. щодо участi та голосування з питань порядку денного на зборах будь-яких товариств. 8.Про видачу Царенко М.Г. нотарiально посвiдченої довiреностi.

Так

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

 

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

1

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

4

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

У складi наглядової ради iнших комiтетiв не створено.

Інші (запишіть)

Вiдсутнi: представники акцiонерiв, що працюють у товариствi; представники держави; представники акцiонерiв, що володiють бiльше або менше 10 вiдсоткiв акцiй; представники акцiонерiв - юридичних осiб

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

 

X

Інше (запишіть)

Д/н

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

 

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

 

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (запишіть): Д/н

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

 

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

 

Інше (запишіть)

Усi члени наглядової ради були переобранi на новий строк

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)

Ні

 

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

 

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

 

 

Загальні збори акціонерів

Засідання наглядової ради

Засідання правління

Члени правління (директор)

Ні

Ні

Ні

Загальний відділ

Ні

Ні

Ні

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

Ні

Ні

Ні

Юридичний відділ (юрист)

Ні

Ні

Ні

Секретар правління

Ні

Ні

Ні

Секретар загальних зборів

Ні

Ні

Ні

Секретар наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Корпоративний секретар

Ні

Ні

Ні

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами

Ні

Ні

Ні

Інше(запишіть): Голова правлiння вiдповiдає за зберiгання протоколiв загальних зборiв акцiонерiв, засiдань наглядової ради та засiдань правлiння.

Так

Так

Так

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови правління

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів правління

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів правління

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Так

Ні

Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган (правління)

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію

 

X

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть):

Д/н

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Ні

Ні

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Так

Так

Так

Ні

Ні

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Ні

Ні

Статут та внутрішні документи

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Так

Ні

Так

Ні

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

X

 

Раз на рік

 

X

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Правління або директор

 

X

Інше (запишіть)

Д/н

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

Д/н

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

 

Так

Ні

Ревізійна комісія

 

X

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

 

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

Перевiрки проводились аудиторською компанiєю

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

 

 

Так

Ні

З власної ініціативи

 

X

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

Д/н

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

 

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть): Акцiонерне товариство не планує залучити iнвестицiї протягом наступних трьох рокiв.

X

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

X

Не визначились

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

 

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

 

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень особи

 

X

Не задовольняли умови договору з особою

 

X

Особу змінено на вимогу:

 

акціонерів

 

X

суду

 

X

Інше (запишіть)

Д/н

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Товариство не має власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управлiння

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Товариство не має власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управлiння

Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року Товариство не має власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управлiння

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи

Д/н

Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.

Д/н

Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

Д/н

Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.

Д/н

Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.

Д/н

Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).

Д/н

Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.

Д/н

Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

Д/н

Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.

Д/н

Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

Д/н

Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.

Д/н

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.

Д/н

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.

Д/н

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.

Д/н

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.

Д/н

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.

Д/н

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

Д/н

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.

Д/н

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.

Д/н

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).

Д/н

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

Д/н

Річна фінансова звітність

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

 

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАНТЕОН"

за ЄДРПОУ

33770334

Територія

 

за КОАТУУ

1210136600

Організаційно-правова форма господарювання

Приватне акціонерне товариство

за КОПФГ

д/н

Орган державного управління

 

за КОДУ

232

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

43.39

Середня кількість працівників

 

 

Одиниця виміру: тис.грн.

 

Адреса

49029, м. Днiпропетровськ, вул.Виконкомiвська, 56А

 

 

Форма № 1-мc

1. Баланс на 31.12.2012 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

71.5

53.9

- первісна вартість

031

207.5

207.5

- знос

032

( 136.0 )

( 153.7 )

Інші необоротні активи

070

0

0

Усього за розділом I

080

71.5

53.9

II. Оборотні активи

Запаси

100

31.5

26.4

Поточна дебіторська заборгованість

210

46.4

0.2

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

0.3

1.5

у тому числі в касі

231

0

0

- в іноземній валюті

240

0

0

Інші оборотні активи

250

0

0

Усього за розділом II

260

78.2

33.6

Баланс

280

149.7

87.4

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Капітал

300

415.0

415.0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-343.0

-423.9

Усього за розділом I

380

72.0

-8.9

II. Цільове фінансування

430

0

0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

480

0

0

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

43.3

3.7

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з бюджетом

550

3.0

5.2

- зі страхування

570

4.8

8.8

- з оплати праці

580

22.4

27.9

Інші поточні зобов'язання

610

4.2

10.2

Усього за розділом IV

620

77.7

56.0

Баланс

640

149.7

87.4

* з рядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці

665

0

 

Примітки

Згiдно з положенням (стандартом) бухгалтерського облiку №7 "Основнi засоби" основнi засоби розподiленi на групи. Метод нарахування амортизацiї - прямолiнiйний, метод оцiнки вартостi запасiв - FIFO, оцiнка вартостi фiнансових iнвестицiй не проводиться.

Керівник

Ольховська I.В.

Головний бухгалтер

Шаповал К.Г.

Форма № 2-мc

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 2012.12.31 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

за попередній період

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

600.7

0

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

020

( 0 )

( 0 )

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)

030

600.7

818.4

Інші доходи

040

0

0

Разом чисті доходи (030 + 040)

070

600.7

818.4

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

080

( 554.9 )

( 509.5 )

Інші витрати

100

( 0 )

( 0 )

у тому числі:

101

( 0 )

( 0 )

 

110

( 0 )

( 0 )

Разом витрати (080 + 100)

120

( 681.6 )

( 659.5 )

Фінансовий результат до оподаткування (070 -120)

130

( 0 )

( 0 )

Податок на прибуток

140

( 0 )

( 0 )

Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування

145

0

0

Чистий прибуток (збиток) (130 - 140 - (+) 145)

150

80.9

158.9

 

Примітки

Облiк у товариствi ведеться на пiдставi нацiональниї стандартiв бухгалтерського облiку України згiдно "Положення про органiзацiю бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi". Облiк основних засобiв на пiдприємствi здiйснюється на балансовому рахунку №10 "Основнi засоби". Аналiтичний облiк ведеться в обiгово-сальдових вiдомостях.

Керівник

Ольховська I.В.

Головний бухгалтер

Шаповал К.Г.

Інформація щодо аудиторського висновкуАУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(звiт незалежного аудитора)
щодо фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства «Девелоперської компанiї «Пантеон»
за 2012 рiк
Загальним зборам акцiонерiв
приватного акцiонерного товариства
“Пантеон”

Ми, Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Фiнансист" (код ЄДРПОУ- 21860250, мiсцезнаходження: м. Днiпропетровськ, вул. Карла Лiбкнехта,4Д, к.1.) провели аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства „ Девелоперської компанiї „Пантеон” (код ЄДРПОУ 33770334), мiсцезнаходження: м. Днiпропетровськ, вул. Виконкомiвська, б.56 А, дата державної реєстрацiї: 29.11.2005 р.) (далi Товариство), фiнансовий звiт суб’єкта малого пiдприємництва у складi Балансу станом на 31 грудня 2012 року та звiту про фiнансовi результати за рiк, що минув на зазначену дату.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне предста¬влення цих фiнансових звiтiв у вiдповiдностi до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає необхiдним для забезпечення складання фiнансової звiтностi. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та ви¬користання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Ми несемо вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на пiдставi проведеної аудиторської перевiрки.
Аудиторську перевiрку проведено у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, прийнятих в Українi згiдно до стандартiв № 700 „ Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi ”, № 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора» та Мiжнародного стандарту завдань з надання впевненостi № 3000, якi зобов’язують планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання обґрунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих помилок.
Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансових звiтах. Вiдбiр залежить вiд судження аудитора. До таких процедур входить i оцiнка суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання фiнансової звiтностi Товариством, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансових звiтiв.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Промiжнi висновки
В наступних пояснювальних параграфах ми висловлюємо аудиторську думку щодо iншої додаткової iнформацiї, надання якої обумовлено вимогами Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до ДКЦПФР при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку № 1528 вiд 19.12.06 р. та №1360 вiд 29.09. 2011р.
Оцiнка статей активiв, зобов'язань та власного капiталу та їх розкриття здiйснюється Товариством вiдповiдно до принципiв, встановлених нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку та облiкової полiтики пiдприємства.
На думку аудитора:
- розкриття iнформацiї за видами активiв подано в фiнансовiй звiтностi достовiрно та повно вiдповiдно до вимог П(С)БУ;
- розкриття iнформацiї за видами зобов'язань подано в фiнансовiй звiтностi достовiрно та повно вiдповiдно до встановлених вимог П(С)БУ;
- розкриття iнформацiї про власний капiтал в балансi товариства в повнiй мiрi вiдповiдає установчим документам i вимогам чинного законодавства України та П(С)БУ;
- iнформацiя про обсяг чистого прибутку в цiлому розкрита в фiнансовому звiти товариства i в усiх суттєвих аспектах вiдповiдає П(С)БУ.
Розкриття iнформацiї стосовно забезпечення випуску цiнних паперiв вiдсутнє, оскiльки у звiтному перiодi Товариство не здiйснювало випуск цiнних паперiв.
Розкриття iнформацiї стосовно вiдповiдностi iпотечного покриття iпотечних облiгацiй даним реєстру iпотечного покриття вiдсутнє, оскiльки у звiтному перiодi Товариство не здiйснювало господарських операцiй по iпотечних облiгацiях.
Iнформацiя щодо дiй, якi вiдбулися впродовж звiтного року та можуть вплинути на фiнансово – господарський стан Товариства та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", не наводиться у зв'язку з вiдсутнiстю таких дiй протягом звiтного року.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
Товариством не створено резерв сумнiвних боргiв, що є порушенням вимог П(С)БУ стосовно дебiторської заборгованостi. В зв’язку з цiм ми не змогли пiдтвердити чисту реалiзацiйну вартiсть дебiторської заборгованостi та пов’язану з цiм частину прибутку товариства.
Вартiсть чистих активiв на звiтну дату 31.12.2012 р. не вiдповiдає положенням статтi 155 Цивiльного кодексу України вiд 16.01.2003р. № 435- IV.
Висловлення думки
На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки» фiнансова звiтнiсть достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, вiдображає фiнансову iнформацiю про стан Товариства на 31 грудня 2012 року, а також його фiнансовi результати за рiк, що минув на зазначену дату у вiдповiдностi до Нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку i вимог чинного законодавства.
Думка аудитора щодо iншої допомiжної iнформацiї
В наступних пояснювальних параграфах ми висловлюємо аудиторську думку щодо iншої додаткової iнформацiї, надання якої обумовлено вимогами Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до ДКЦПФР при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку № 1360 вiд 29.09.11 р.
Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства
Аудитор пiдтверджує, що вартiсть чистих активiв на звiтну дату 31.12.2012 р., що наведена в табл. № 13.2 додатка 37 iнформацiї емiтента не вiдповiдає положенням статтi 155 Цивiльного кодексу України вiд 16.01.2003р. № 435- IV.
Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв.
Пiд час виконання завдання (згiдно з МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть») ми здiйснили аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом та подається до ДКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю.
Ми не виявили фактiв суттєвої невiдповiдностi мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається товариством.
Виконання значних правочинiв
Ми виконали перевiрку дотримання товариством вимог закону України «Про акцiонернi товариства» щодо виконання значних правочинiв. Ми переконалися, що всi виконанi товариством значнi правочини (у межах вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв товариства) вiдбувалися за рiшеннями наглядової ради товариства. Значних правочинiв, якi б перевищували 25 вiдсоткiв вартостi активiв товариства, за нашими даними у звiтному роцi не вiдбувалось.
Стан корпоративного управлiння
Ми виконали процедури оцiнки стану корпоративного управлiння товариства на вiдповiднiсть вимогам закону України «Про акцiонернi товариства». Ми пiдтверджуємо, що iнформацiя про стан корпоративного управлiння, що наведена в табл. № 38 iнформацiї емiтента є достовiрної та вiдображає дiйсний стан корпоративного управлiння.
На нашу думку, стан корпоративного управлiння в цiлому вiдповiдає вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства».
Не змiнюючи нашої думки, ми вiдзначаємо, що товариством не створено посаду внутрiшнього аудитора, що не суперечить закону.

Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства
Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов’язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, ми виконали процедури, необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства. Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв суб’єкта господарювання, якi на думку аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки. Аудитором були проведенi аналiтичнi процедури. Аудитор отримав розумiння зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб’єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов’язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв.
Ми вважаємо що отримали достатнi докази того, що ризик суттєвого викривлення фiнансової звiтностi товариства внаслiдок шахрайства низький.

Основнi вiдомостi про аудитора (аудиторську фiрму):
Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма “Фiнансист»
свiдоцтво № 0402 про внесення до Реєстру аудиторських фiрм, виданого АПУ 26.01.2001 року дiю якого подовжено до 23.12.2015 р. рiшенням Аудиторської палати вiд 23.12.2010 р. № 224/3 , мiсцезнаходження – м. Днiпропетровськ, вул.. Карла Лiбкнехта, б. 4-Д, оф.1,т. 0562 7888745
Аудит проводився на пiдставi договору вiд «14» сiчня 2013 р. № 02/13.
Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту:
з «16» сiчня 2013 р. по «03» квiтня 2013 р.
"03" квiтня 2013 р.
Директор АФ „Фiнансист” - аудитор Поспехова О.Д.
сертифiкат серiї А № 001277 вiд 28.04.1994р.,
чинний до 28.04.2013р.