Департамент недвижимости
+38 (056) 376-46-76
Головной офис
+38 (056) 744-32-53
Вверх

Річний звіт за 2011 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова правлiння

 

 

 

Ольховська I.В.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

25.04.2012

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2011 рік

 

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАНТЕОН"

 

1.2. Організаційно-правова форма емітента

 

Приватне акціонерне товариство

 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

 

33770334

 

1.4. Місцезнаходження емітента

 

Дніпропетровська, Бабушкiнський,49029, м. Днiпропетровськ, вул. Виконкомiвська, будинок 56А

 

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

 

(056) 744-32-53 (056) 744-32-53

 

1.6. Електронна поштова адреса емітента

 

bcbabylon@ua.fm

 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

26.04.2012

 

(дата)

 

2.2. Річна інформація опублікована у

Вiдомостi ДКЦПФР № 79

 

26.04.2012

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці

 

в мережі Інтернет

 

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

 

е) інформація про рейтингове агентство

 

є) інформація про органи управління емітента

X

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди

X

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

9. Відомості про цінні папери емітента:

а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітент

 

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

г) інформація про похідні цінні папери

 

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

 

10. Опис бізнесу

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

 

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

 

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

 

14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

20. Основні відомості про ФОН

 

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

24. Правила ФОН

 

25. Річна фінансова звітність

X

26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності

 

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

30. Примітки

Товариство не одержувало лiцензiй на окремi види дiяльностi, не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств, послугами рейтингових агентств не користується. Облiгацiї, iншi цiннi папери та похiднi цiннi папери товариством не випускалися. Викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не вiдбувався, сертифiкати цiнних паперiв не видавалися. Iнформацiя щодо зобов'язань емiтента вiдсутня. У зв'язку з тим, що у товариствi єдиний акцiонер, який є одночасно головою наглядової ради та повнiстю здiйснює контроль за фiнансовою та господарською дiяльнiстю товариства, загальнi збори у 2010р. не проводилися. Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв вiдсутня. Особлива iнформацiя та iнформацiя про iпотечнi цiннi папери вiдсутня. Вiдсутня iнформацiя: - iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй - iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття: iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям; iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду; iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття; вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду; вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року; - iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття; - iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв; - iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв; - основнi вiдомостi про ФОН; - iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН; - iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН; - розрахунок вартостi чистих активiв ФОН; - правила ФОН; - рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку; - звiт про стан об'єкта нерухомостi. Роздiл 3 пункт 3.2.2. "Дата державної реєстрацiї" - внесена дата отримання нового свiдоцтва про державну реєстрацiю, отриманого у зв'язку зi змiною найменування товариства. "Iнформацiя про стан корпоративного управлiнняї" - у товариствi єдиний акцiонер, тому вiдсутня необхiднiсть контролю за ходом реєстрацiї акцiонерiв або їх представникiв для участi в останнiї загальних зборах.

     

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАНТЕОН"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ПРАТ ДВК "ПАНТЕОН"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

49029

3.1.5. Область, район

Дніпропетровська, Бабушкiнський

3.1.6. Населений пункт

м. Днiпропетровськ

3.1.7. Вулиця, будинок

вул. Виконкомiвська, будинок 56А

 

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

Серiя А 01 №062721

3.2.2. Дата державної реєстрації

26.04.2011

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Виконавчий комiтет Днiпропетровської мiської ради

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

415000.00

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

415000.00

 

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "УкрСиббанк"

3.3.2. МФО банку

351005

3.3.3. Поточний рахунок

26001335669200

 

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

 

Д/н

 

3.3.5. МФО банку

 

д/н

 

3.3.6. Поточний рахунок

 

д/н

 

 

3.4. Основні види діяльності

70.32.0

Управлiння нерухомим майном

01.41.0

Надання послуг у рослинництвi; облаштування ландшафту

45.45.0

Iншi роботи з завершення будiвництва

3.8. Інформація про органи управління емітента

Органи управлiння товариства:загальнi збори акцiонерiв; наглядова рада; правлiння. Вищим органом Товариства є загальнi збори акцiонерiв. До виключної компетенцiї загальних зборiв належить: 1) визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства; 2) внесення змiн до статуту Товариства; 3) прийняття рiшення про анулювання викуплених акцiй; 4) прийняття рiшення про змiну типу Товариства; 5) прийняття рiшення про розмiщення акцiй; 6) прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу Товариства; 7)прийняття рiшення про зменшення статутного капiталу Товариства 8) прийняття рiшення про дроблення, консолiдацiю акцiй; 9) затвердження положень про загальнi збори, Наглядову раду, виконавчий орган та Ревiзора Товариства, а також внесення змiн до них; 10) затвердження рiчного звiту Товариства; 11) розподiл прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом; 12) прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй крiм випадкiв, передбачених п. 4.17 статуту; 13) прийняття рiшення про форму iснування акцiй; 14) затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законом; 15) прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв. 16) обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради; 17) прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 18) обрання Ревiзора, прийняття рiшення про дострокове припинення його повноважень; 19) затвердження висновкiв Ревiзора; 20) обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшень про припинення їх повноважень; 21)прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства; 22) прийняття рiшення про видiл та припинення товариства, крiм випадку, передбаченого частиною четвертою статтi 84 Закону України "Про акцiонернi товариства", про лiквiдацiю товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу; 23) прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту виконавчого органу, звiту Ревiзора; 24) затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння товариства; 25) обрання комiсiї з припинення Товариства; 26) затвердження iнших внутрiшнiх документiв Товариства. До виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства належить: 1. Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2. Пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 3. Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 4. Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5. Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6. Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 7. Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; 8. Обрання та припинення повноважень голови та членiв правлiння; 9. Затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з головою та членами правлiння Товариства, встановлення розмiру їх винагороди; 10. Прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови або члена правлiння; 11. Обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 12. Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом України "Про акцiонернi товариства"; 13. Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 14. Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 закону України "Про акцiонернi товариства"?; 15. Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 закону України "Про акцiонернi товариства" та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 закону України ?Про акцiонернi товариства?; 16. Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17. вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради роздiлом 16 Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 18. Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, коли ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 19. Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20. Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21. Прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв або депозитарiя цiнних паперiв Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 22. Надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй вiдповiдно до статтi 65 закону України "Про акцiонернi товариства". Компетенцiя правлiння товариства 1. Затвердження поточних планiв дiяльностi товариства, прийняття заходiв, необхiдних для вирiшення цих питань. 2. розглядання питань органiзацiї фiнансування, розрахункiв, збереження грошових i матерiальних цiнностей, облiку i звiтностi, органiзацiї внутрiшнього контролю. 3. готує, органiзує i забезпечує проведення Загальних зборiв; 4.Забезпечення дотримання товариством чинного законодавства. 5. Затвердження внутрiшнiх нормативних актiв. 6. Розгляд матерiалiв ревiзiй, перевiрок, прийняття по них рiшень. 7. Розглядання рiчного звiту та балансу товариства. 8. Зберiгання протоколiв загальних зборiв Товариства та iншої супутньої документацiї. Надання копiй протоколiв загальних та засвiдчення їх згiдностi з оригiналом. 9. Здiйснення iнших повноважень, що належать до компетенцiї правлiння згiдно iз законом або положенням.

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Царенко Микола Григорович

АО 017700 22.12.2011 Ленiнський РВ ДМУ ГУМВС України в Днiпропетровськiй областi

100.000000000000

Усього

100.000000000000

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) у 2011 р. складала 13 осiб. Позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом та на умовах неповного робочого часу (дня) немає. Фонд оплати працi у 2010р. становив 331229,17 грн, а у звiтному 2011р. - 337467,29 грн. Збiльшення ФОП вiдносно попереднього року становить 101,89%. Для пiдтримання належного рiвня квалiфiкацiї працiвникiв на пiдприємствi встановлено повну версiю програми "Лiга Закон" та також працiвники пiдприємства вiдвiдують фаховi семiнари.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

Голова наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Царенко Микола Григорович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АО 017700 22.12.2011 Ленiнський РВ ДМУ ГУМВС України в Днiпропетровськiй обл.

6.1.4. Рік народження**

1953

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

34

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Приватне пiдприємство "Жасмiн-2005" директор

6.1.8. Опис

Оскiльки у складi наглядової ради є один голова наглядової ради, вiн має повний обсяг повноважень та обов'язкiв, який, вiдповiдно до законодавства, вiднесений до виключної компетенцiї наглядової ради товариства. Розмiр виплаченої винагороди складає 73873,17 грн. Виплата винагороди у натуральнiй формi не проводилася. Призначення на посаду вiдбулося за рiшенням чергових загальних зборiв товариства 22.02.2011р. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Стаж керiвної роботи 34 роки.Попереднi посади: директор, голова правлiння, директор комбiнату,виконроб, начальник ВКБ. Посади на iнших пiдприємствах: ПП "Жасмiн-2005" директор; ТОВ "ДОПСОК-iнвест" директор; ТОВ "Управлiння капiтального будiвництва "ДОПСОК" директор; ТОВ "Будiвльна фiрма "ДОПСОК" директор.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Голова правлiння

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ольховська Iрина Вiкторiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АЕ 957518 06.01.1998 Павлоградський МВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.

6.1.4. Рік народження**

1961

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

15

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗАТ "ДОПСОК" перший заступник генерального директора

6.1.8. Опис

Голова правлiння має наступний обсяг повноважень та обов'язкiв: - без довiреностi здiйснює дiї вiд iменi Товариства у межах наданих йому повноважень; - представляє Товариство в його вiдносинах з iншими юридичними i фiзичними особами, державними i громадськими пiдприємствами, установами та органiзацiями, в межах наданих йому повноважень; - веде переговори, укладає вiд iменi Товариства угоди та здiйснює iншi дiї згiдно вiдповiдних рiшень Наглядової ради та Загальних зборiв, прийнятих останнiми у межах наданих їм повноважень; - видає накази, розпорядження i вказiвки, обов'язковi для всiх працiвникiв Товариства; - видає довiреностi на представлення iнтересiв та здiйснення дiй вiд iменi i в iнтересах Товариства в межах наданих повноважень; - приймає на роботу та звiльняє працiвникiв пiдприємства, переводить на iншу роботу, накладає стягнення та заохочення; - затверджує графiк вiдпусток та надає вiдпустки; - в межах своєї компетенцiї керує поточними справами Товариства; - органiзує виконання рiшень Загальних зборiв i наглядової ради; - розробляє пропозицiї по основних напрямках i формах дiяльностi Товариства; - розробляє та затверджує поточнi фiнансово-господарськi плани i оперативнi завдання Товариства та забезпечує їх реалiзацiю; - забезпечує ефективнiсть господарської дiяльностi Товариства; - забезпечує реалiзацiю схвалених Наглядовою Радою iнвестицiйних проектiв; - приймає рiшення про вчинення правочину у випадках, коли ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить менше 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; - приймає рiшення про передачу в оренду майна Товариства. Голова правлiння не має права приймати рiшення про передачу в заставу, обмiн, продаж, вiдчуження iншим чином нерухомого майна, транспортних засобiв, земельних дiлянок, об'єктiв iнтелектуальної та промислової власностi; - розглядає результати аудиторських перевiрок i перевiрок Ревiзора, розробляє заходи по усуненню виявлених недолiкiв в дiяльностi Товариства i органiзує їх виконання; - готує для розгляду Загальними зборами акцiонерiв пропозицiї про порядок використання прибутку Товариства i порядок покриття його збиткiв; - органiзує документообiг i звiтнiсть вiдповiдно до чинного законодавства; - забезпечує облiк, рацiональне використання i збереження майна Товариства; - забезпечує дотримання законностi в дiяльностi Товариства ; - визначає умови працi та умови її оплати особам, що знаходяться у трудових вiдносинах з Товариством, затверджує штатний розклад Товариства та змiни до нього; - приймає рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi осiб, що знаходяться у трудових вiдносинах з Товариством; - представляє iнтереси власника у взаємовiдносинах з трудовим колективом Товариства ; - готує перелiк iнформацiї, яка є комерцiйною таємницею i конфiденцiйною iнформацiєю, вiдповiдно до чинного законодавства i забезпечує захист такої iнформацiї - забезпечує захист державної таємницi вiдповiдно до чинного законодавства України; - затверджує цiни на продукцiю Товариства; - вiдкриває рахунки у банкiвських установах; - пiдписує вiд iменi виконавчого органу колективний договiр, змiни та доповнення до нього. Розмiр виплаченої винагороди складає 60000,00 грн. Виплата винагороди у натуральнiй формi не проводилася. Призначення на посаду вiдбулося за рiшенням чергових загальних зборiв товариства 22.02.2011р. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Стаж керiвної роботи 15 рокiв. Попереднi посади: перший заступник генерального директора, директор, заступник директора кафе-магазину. Посади на iнших пiдприємствах - ПП "Група Днiпроландшафт дизайн" директор.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Заступник голови правлiння

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Єфiменко Вiктор Георгiйович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АМ 210950 05.03.2001 Новомосковський МВ УМВС України у Днiпропетровськiй обл.

6.1.4. Рік народження**

1960

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

26

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Будiвельна фiрма "Респект" директор

6.1.8. Опис

Заступник голови правлiння має наступний обсяг повноважень та обов'язкiв: - представляє Товариство в його вiдносинах з iншими юридичними i фiзичними особами, державними i громадськими пiдприємствами, установами та органiзацiями, в межах наданих йому повноважень; - веде переговори, щодо укладення вiд iменi Товариства угод; - разом iз головою правлiння органiзує виконання вiдповiдних рiшень Наглядової ради та Загальних зборiв; - в межах своєї компетенцiї керує поточними справами Товариства; - розробляє пропозицiї по основних напрямках i формах дiяльностi Товариства; - разом iз головою правлiння забезпечує ефективнiсть господарської дiяльностi Товариства; - разом iз головою правлiння забезпечує реалiзацiю схвалених Наглядовою Радою iнвестицiйних проектiв; - разом iз головою правлiння готує перелiк iнформацiї, яка є комерцiйною таємницею i конфiденцiйною iнформацiєю, вiдповiдно до чинного законодавства i забезпечує захист такої iнформацiї - разом iз головою правлiння забезпечує захист державної таємницi вiдповiдно до чинного законодавства України. Розмiр виплаченої винагороди складає 34491,98 грн. Виплата винагороди у натуральнiй формi не проводилася. Призначення на посаду вiдбулося за рiшенням чергових загальних зборiв товариства 03.06.2008р. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Стаж керiвної роботи 25 рокiв.Попереднi посади: директор; заступник генерального директора, директор, заступник директора. Посади на iнших пiдприємствах - ПП "Азалiя-2005" директор; ПП "Глiцинiя" директор.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Голова наглядової ради

Царенко Микола Григорович

АО 017700 22.12.2011 Ленiнський РВ ДМУ ГУМВС України в Днiпропетровськiй обл.

15.02.2008

4150

100.00000000000

4150

0

0

0

Усього

4150

100.00000000000

4150

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Царенко Микола Григорович

АО 017700 22.12.2011 Ленiнський РВ ДМУ ГУМВС України в Днiпропетровськiй обл.

15.02.2008

4150

100.00000000000

4150

0

0

0

Усього

4150

100.00000000000

4150

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові. 
** Не обов'язково для заповнення.

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

 

X

Дата проведення

16.02.2011

Кворум зборів**

100.000000000000

Опис

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРIВ: 1.Вибори голови та секретаря зборiв. 2.Про купiвлю частини частки учасника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АРНIКА" ЗАКРИТИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАНТЕОН". 3.Про внесення змiн до основних видiв дiяльностi ЗАКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАНТЕОН". 4. Про внесення змiн до статуту ЗАКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАНТЕОН" та оформлення їх (змiн) шляхом викладання в новiй редакцiї. Затвердження статуту ЗАКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАНТЕОН" в новiй редакцiї та його (Статуту) оформлення. 5. Призначення особи, уповноваженої на подання документiв на проведення державної реєстрацiї нової редакцiї статуту ЗАКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАНТЕОН". Проведення чергових зборiв iнiцiював голова наглядової ради-єдиний акцiонер товариства Царенко М.Г. Прийнятi рiшення: Перше питання порядку денного: Головою Зборiв обрати Царенко Миколу Григоровича, секретарем - Ольховську Iрину Вiкторiвну. Лiчильну комiсiю обрати у складi однiєї особи ? Єфiменка Вiктора Георгiйовича. "За" 4150 голосiв (100,00%) вiд загальної кiлькостi голосiв, що приймають участь у зборах. Друге питання порядку денного: Питання №2 порядку денного знято з розгляду. "За" 4150 голосiв (100,00%) вiд загальної кiлькостi голосiв, що приймають участь у зборах. Третє питання порядку денного: Внести змiни до основних видiв дiяльностi ЗАКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАНТЕОН", якi пiдлягають внесенню до ЄДРПОУ та Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв: 3.1.Доповнити пункт 3.2. Статуту ЗАКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАНТЕОН", зареєстрованого в новiй редакцiї 05.02.2008р., наступним видом дiяльностi, який визначити як основний: 3.1.1.управлiння нерухомим майном. Вiдповiдно, всi види дiяльностi, якi на цей час вважалися п. 3.2.1. ? 3.2.37. вважати вiдповiдно пунктами 3.2.2. ? 3.2.38., а саме : 3.2.1. управлiння нерухомим майном; 3.2.2. iншi роботи iз завершення будiвництва; 3.2.3. здавання в оренду власного нерухомого майна; 3.2.4. надання послуг у рослинництвi; облаштування ландшафту; 3.2.5. iнвестицiйна дiяльнiсть з нерухомiстю; 3.2.6. оптова, комiсiйна, роздрiбна торгiвля, громадське харчування, комерцiйна та зовнiшньоторговельна дiяльнiсть; 3.2.7. органiзацiя туризму, прокату, готельного господарства, органiзацiя вiдпочинку населення; 3.2.8. органiзацiя виставок-продаж товарiв та участь у них; 3.2.9. загальне будiвництво будiвель (новi роботи, роботи з замiни, реконструкцiї та вiдновлення); 3.2.10. будiвництво об'єктiв соцiально-побутового та житлового призначення; 3.2.11. дiяльнiсть у сферi архiтектури; iнженерна та технiчна дiяльнiсть, пов?язана з будiвництвом; 3.2.12. iншi види фiнансового посередництва; 3.2.13. науковi розробки нових технологiй та їх впровадження. Науково-дослiдницька дiяльнiсть; 3.2.14. надання послуг по iнвентаризацiї, в тому числi нерухомостi; 3.2.15. розробка та експлуатацiя джерел мiнеральних вод; 3.2.16. заготовка сiльгосппродукцiї; 3.2.17. загальна комерцiйна дiяльнiсть i забезпечення функцiонування ринку; 3.2.18. юридичнi послуги; 3.2.19. торгiвля медикаментами та медичним обладнанням; 3.2.20. переробка та виробництво сiльгосппродукцiї; 3.2.21. виробництво продуктiв харчування; 3.2.22. виробництво безалкогольних та алкогольних напоїв; 3.2.23. надання послуг з перевезення пасажирiв i вантажiв автомобiльним транспортом загального користування; 3.2.24. лiсопереробна дiяльнiсть; 3.2.25. виробництво, збут та внесення в грунт гербiцидiв, виробництво пестицидiв та агрохiмiкатiв, оптова, роздрiбна торгiвля пестицидами та агрохiмiкатами; 3.2.26. вирощування риби; 3.2.27. лiзингова дiяльнiсть; 3.2.28. виробництво будiвельних матерiалiв , килимiв та покриття для пiдлоги; 3.2.29. дiяльнiсть з органiзацiї атракцiонiв; 3.2.30. медична практика, фiзкультурно-оздоровча дiяльнiсть; 3.2.31. виробництво лiкарських засобiв, оптова, роздрiбна торгiвля лiкарськими засобами; 3.2.32. рекламна дiяльнiсть; 3.2.33. видавнича дiяльнiсть; 3.2.34. дiяльнiсть по органiзацiї ринкiв; 3.2.35. органiзацiя автостоянок, автосалонiв та станцiй технiчного обслуговування автомобiлiв; 3.2.36. виготовлення товарiв народного вжитку i надання рiзних послуг населенню, пiдприємствам; 3.2.37. виробництво продукцiї легкої промисловостi; 3.2.38. iншi види послуг. "За" 4150 голосiв (100,00%) вiд загальної кiлькостi голосiв, що приймають участь у зборах. Четверте питання порядку денного: 4.1. В зв'язку з доповненням видiв дiяльностi Товариства, внести змiни до пункту 3.2. роздiлу 3 статуту ЗАКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАНТЕОН", оформивши змiни шляхом викладення Статуту в новiй редакцiї. Викласти вступну частину Статуту в наступнiй редакцiї: "Нижчевикладенi положення є новою редакцiєю статуту ЗАКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАНТЕОН", (далi за текстом - "Компанiя"). З моменту державної реєстрацiї даної редакцiї статуту припиняється дiя його попередньої редакцiї, зареєстрованої Виконавчим комiтетом Днiпропетровської мiської Ради народних депутатiв 05 лютого 2008р., про що в ЄДР зроблено запис № 1 224 105 0002 020553. З моменту державної реєстрацiї даної редакцiї статуту всi iстотнi питання дiяльностi Компанiї, обсяг i змiст прав та обов?язкiв акцiонерiв визначаються вiдповiдно до нижчевикладених положень." Доповнити пункт 3.2. Статуту наступним видом дiяльностi, який визначити як основний: 3.2.1.управлiння нерухомим майном. Викласти пункт 3.2. Статуту в наступнiй редакцiї: 3.2. Предметом дiяльностi Компанiї є: 3.2.1. управлiння нерухомим майном; 3.2.2. iншi роботи iз завершення будiвництва; 3.2.3. здавання в оренду власного нерухомого майна; 3.2.4. надання послуг у рослинництвi; облаштування ландшафту; 3.2.5. iнвестицiйна дiяльнiсть з нерухомiстю; 3.2.6. оптова, комiсiйна, роздрiбна торгiвля, громадське харчування, комерцiйна та зовнiшньоторговельна дiяльнiсть; 3.2.7. органiзацiя туризму, прокату, готельного господарства, органiзацiя вiдпочинку населення; 3.2.8. органiзацiя виставок-продаж товарiв та участь у них; 3.2.9. загальне будiвництво будiвель (новi роботи, роботи з замiни, реконструкцiї та вiдновлення); 3.2.10. будiвництво об'єктiв соцiально-побутового та житлового призначення; 3.2.11. дiяльнiсть у сферi архiтектури; iнженерна та технiчна дiяльнiсть, пов?язана з будiвництвом; 3.2.12. iншi види фiнансового посередництва; 3.2.13. науковi розробки нових технологiй та їх впровадження. Науково-дослiдницька дiяльнiсть; 3.2.14. надання послуг по iнвентаризацiї, в тому числi нерухомостi; 3.2.15. розробка та експлуатацiя джерел мiнеральних вод; 3.2.16. заготовка сiльгосппродукцiї; 3.2.17. загальна комерцiйна дiяльнiсть i забезпечення функцiонування ринку; 3.2.18. юридичнi послуги; 3.2.19. торгiвля медикаментами та медичним обладнанням; 3.2.20. переробка та виробництво сiльгосппродукцiї; 3.2.21. виробництво продуктiв харчування; 3.2.22. виробництво безалкогольних та алкогольних напоїв; 3.2.23. надання послуг з перевезення пасажирiв i вантажiв автомобiльним транспортом загального користування; 3.2.24. лiсопереробна дiяльнiсть; 3.2.25. виробництво, збут та внесення в грунт гербiцидiв, виробництво пестицидiв та агрохiмiкатiв, оптова, роздрiбна торгiвля пестицидами та агрохiмiкатами; 3.2.26. вирощування риби; 3.2.27. лiзингова дiяльнiсть; 3.2.28. виробництво будiвельних матерiалiв , килимiв та покриття для пiдлоги; 3.2.29. дiяльнiсть з органiзацiї атракцiонiв; 3.2.30. медична практика, фiзкультурно-оздоровча дiяльнiсть; 3.2.31. виробництво лiкарських засобiв, оптова, роздрiбна торгiвля лiкарськими засобами; 3.2.32. рекламна дiяльнiсть; 3.2.33. видавнича дiяльнiсть; 3.2.34. дiяльнiсть по органiзацiї ринкiв; 3.2.35. органiзацiя автостоянок, автосалонiв та станцiй технiчного обслуговування автомобiлiв; 3.2.36. виготовлення товарiв народного вжитку i надання рiзних послуг населенню, пiдприємствам; 3.2.37. виробництво продукцiї легкої промисловостi; 3.2.38. iншi види послуг. Затвердити вищевказанi змiни до Статуту шляхом викладення його в новiй редакцiї. Статут ЗАКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАНТЕОН" в новiй редакцiї- затвердити. 4.2. Оформити Статут вiдповiдно до вимог ст. 8 Закону України ?Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв". "За" 4150 голосiв (100,00%) вiд загальної кiлькостi голосiв, що приймають участь у зборах. П'яте питання порядку денного: 5.1. Уповноважити Кравченко Юлiю Родерiкiвну подати державному реєстратору нову редакцiю Статуту ЗАКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАНТЕОН" для проведення його державної реєстрацiї, для чого головi правлiння ЗАКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАНТЕОН" Ольховськiй Iринi Вiкторiвнi видати Кравченко Юлiї Родерiкiвнi (паспорт ЕА № 259659 виданий 27.03.1997р. Олександрiйським МВ УМВС України у Кiровоградськiй областi) належним чином оформлену довiренiсть на здiйснення дiй, пов?язаних з поданням державному реєстратору пакету документiв для проведення державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту ЗАКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАНТЕОН" з урахуванням прийнятого цими зборами рiшення по п. 2 порядку денного, отримати пiсля цього один примiрник Статуту ЗАКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАНТЕОН" в новiй редакцiї та попереднiй оригiнал Статуту з вiдмiткою. Головi правлiння Ольховськiй I.В. надається право засвiдчити пiдписи Кравченко Ю.Р. на реєстрацiйних картках ф.3. "За" 4150 голосiв (100,00%) вiд загальної кiлькостi голосiв, що приймають участь у зборах. Шосте питання порядку денного:рiчний баланс за 2010р. затвердити. На виплату дивiдендiв за 2010 рiк направити 50 000,00 грн. "За" 4150 голосiв (100,00%) вiд загальної кiлькостi голосiв, що приймають участь у зборах.

       

 

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

22.02.2011

Кворум зборів**

100.000000000000

Опис

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРIВ: 1.Вибори голови та секретаря зборiв. 2.Про змiну найменування Товариства з найменування "ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАНТЕОН" на нове найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАНТЕОН" в зв'язку з приведенням дiяльностi ЗАТ "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАНТЕОН" у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства". 3. Про приведення Статуту Товариства у вiдповiднiсть вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" шляхом внесення змiн до Статуту та оформлення їх (змiн) викладанням в новiй редакцiї. Затвердження статуту Товариства в новiй редакцiї. 4.Призначення особи, уповноваженої на подання документiв на проведення державної реєстрацiї нової редакцiї статуту ЗАКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАНТЕОН" з новим найменуванням "ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАНТЕОН". 5. Про вiдкликання та обрання голови та членiв наглядової ради, голови та членiв правлiння ЗАКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАНТЕОН". 6. Вiдмiна дiючих та затвердження нових Положень, що регламентують дiяльнiсть органiв управлiння Товариства. Проведення чергових зборiв iнiцiювало правлiння товариства. Прийнятi рiшення: Перше питання порядку денного: Головою Зборiв обрати Царенко Миколу Григоровича, секретарем - Ольховську Iрину Вiкторiвну. Лiчильну комiсiю обрати у складi однiєї особи - Єфiменка Вiктора Георгiйовича. "За" 4150 голосiв (100,00%) вiд загальної кiлькостi голосiв, що приймають участь у зборах. Друге питання порядку денного:Змiнити повне найменування ЗАКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАННIЯ "ПАНТЕОН" на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАННIЯ "ПАНТЕОН"; Змiнити скорочене найменування ЗАТ ДВК "ПАНТЕОН" на ПРАТ ДВК "ПАНТЕОН". Затвердити повне та скорочене найменування: Повне найменування: -українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАНТЕОН"; -росiйською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "ПАНТЕОН"; -англiйською мовою: РRIVАТЕ JOINТ-SТОСК СОМРАNY "DEVELOPMENT COMPANY "PANTEON". Скорочене найменування: - українською мовою: ПРАТ ДВК "ПАНТЕОН"; - росiйською мовою: ЧАО ДВК "ПАНТЕОН"; - англiйською мовою : РJSC DC "PANTEON". Внести вiдповiднi змiни до пунктiв 1.2. та 1.3. статтi 1 Статуту Товариства, зазначивши в них нове повне та скорочене найменування українською, росiйською та англiйською мовами. "За" 100,00% вiд загальної кiлькостi голосiв, що приймають участь у зборах. Третє питання порядку денного: 3.1. В зв'язку зi змiною повного та скороченого найменування Товариства, внести змiни до вступної частини, п. 1.2., п. 1.3. статтi 1 статуту ЗАКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАНТЕОН", оформивши змiни шляхом викладення Статуту в новiй редакцiї. Викласти вступну частину Статуту в наступнiй редакцiї: Цей статут є новою редакцiєю статуту ЗАКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАНТЕОН", код ЄДРПОУ 33770334, зареєстрованої 28.03.2011р., найменування якого змiнено на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАНТЕОН" (довiдка з ЄДР про резервування найменування цiєю юридичною особою серiя АЕ №806014) вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства", на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв ЗАКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАНТЕОН" вiд 22 лютого 2011 року протокол №2 та є правонаступником всiх прав та обов'язкiв, якi мало ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАНТЕОН", державна реєстрацiя якого була проведена у Виконавчому комiтетi Днiпропетровської мiської ради 29 листопада 2005р., про що до Єдиного державного реєстру внесено запис за №12241020000020553. Викласти пункти 1.2. та 1.3. статтi 1 Статуту в наступнiй редакцiї: 1.2. Повне найменування Товариства: -українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАНТЕОН"; -росiйською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "ПАНТЕОН"; -англiйською мовою: РRIVАТЕ JOINТ-SТОСК СОМРАNY "DEVELOPMENT COMPANY "PANTEON". 1.3. Скорочене найменування Товариства: - українською мовою: ПРАТ ДВК "ПАНТЕОН"; - росiйською мовою: ЧАО ДВК "ПАНТЕОН"; - англiйською мовою : РJSC DC "PANTEON". 3.2. Затвердити вищевказанi змiни до Статуту шляхом викладення його в новiй редакцiї. Статут ЗАКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАНТЕОН" в новiй редакцiї з новим найменуванням ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАНТЕОН" затвердити. 3.3. Оформити Статут вiдповiдно до вимог ст. 8 Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв", тобто шляхом пiдписання його (з нотарiальним посвiдченням пiдпису) єдиним акцiонером Царенко М.Г. "За" 4150 голосiв (100,00%) вiд загальної кiлькостi голосiв, що приймають участь у зборах. Четверте питання порядку денного: Уповноважити Кравченко Юлiю Родерiкiвну подати державному реєстратору нову редакцiю Статуту ЗАКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАНТЕОН" з новим найменуванням "ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАНТЕОН" для проведення його державної реєстрацiї, для чого головi правлiння ЗАКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАНТЕОН" Ольховськiй Iринi Вiкторiвнi видати Кравченко Юлiї Родерiкiвнi (паспорт ЕА № 259659 виданий 27.03.1997р. Олександрiйським МВ УМВС України у Кiровоградськiй областi) належним чином оформлену довiренiсть на здiйснення дiй, пов'язаних з поданням державному реєстратору пакету документiв для проведення державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту ЗАКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАНТЕОН" в новим найменуванням ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАНТЕОН", отримати пiсля цього один примiрник Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАНТЕОН" в новiй редакцiї та попереднiй оригiнал Статуту цього товариства (ЗАКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАНТЕОН") з вiдмiткою про проведення державної реєстрацiї змiн, а також свiдоцтво про державну реєстрацiю з новим найменуванням: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ ?ПАНТЕОН" та попереднє свiдоцтво ЗАКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАНТЕОН" з вiдмiткою про його замiну на нове Свiдоцтво. Головi правлiння Ольховськiй I.В. засвiдчити пiдписи Кравченко Ю.Р. на реєстрацiйнiй картцi ф.3. вiдповiдно до вимог ст.8 Закону України ?Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв?. "За" 4150 голосiв (100,00%) вiд загальної кiлькостi голосiв, що приймають участь у зборах. П'яте питання порядку денного: - вiдкликати з посади голови Наглядової ради ЗАТ "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАНТЕОН" Царенко М.Г.; - призначити на посаду голови Наглядової ради ПРАТ "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАНТЕОН" Царенко М.Г.; - вiдкликати з посади голови Правлiння ЗАТ "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАНТЕОН" Ольховську I.В.; - призначити на посаду голови Правлiння ПРАТ "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАНТЕОН" Ольховську I.В.; - вiдкликати з посади члена Правлiння ЗАТ "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАНТЕОН" Єфiменка В.Г.; - призначити на посаду члена Правлiння ПРАТ "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАНТЕОН" Єфiменка В.Г.; - вiдкликати з посади члена Правлiння ЗАТ "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАНТЕОН" головного бухгалтера Шаповал Є.Г.; - призначити на посаду члена Правлiння ПРАТ "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАНТЕОН" головного бухгалтера Шаповал Є.Г. Кiлькiсний склад Наглядової ради становить не бiльше 3-х осiб, строк дiї повноважень -3 роки. Кiлькiсний склад Правлiння становить 3 особи, строк дiї повноважень - 3 роки. Затвердити умови договору з головою Наглядової ради. Визначити особою, уповноваженою на пiдписання вiд iменi Товариства договору з головою Наглядової ради голову Правлiння Ольховську I.В. "За" 4150 голосiв (100,00%) вiд загальної кiлькостi голосiв, що приймають участь у зборах. Шосте питання порядку денного: Затвердити: Положення про загальнi збори, Положення про Наглядову раду, Положення про правлiння, Положення про ревiзора. "За" 4150 голосiв (100,00%) вiд загальної кiлькостi голосiв, що приймають участь у зборах.

       

 

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

 

X

Дата проведення

04.08.2011

Кворум зборів**

100.000000000000

Опис

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРIВ: 1.Про призначення уповноваженої особи. 2.Звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2010 р. 3.Затвердження рiчного балансу. Пiдсумковий розподiл прибутку за 2010 рiк. Прийнятеi рiшення: 1.1. Призначити заступника голови правлiння Єфiменка Вiктора Георгiйовича, що мешкає в Днiпропетровськiй областi, м. Новомосковськ, вул. Радянська 49, кв.116 (паспорт АМ № 210950 виданий 05.03.2001р. Новомосковський МВ УМВС України у Днiпропетровськiй обл.) уповноваженою особою з правом здiйснювати вiд iменi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАНТЕОН" такi юридичнi дiї: представляти iнтереси Товариства у приватному акцiонерному товариствi "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв" (далi - ПрАТ "ВДЦП"), пiдписувати вiд iменi Товариства документи на виконання депозитарних операцiй по рахунку у цiнних паперах, подавати документи, необхiднi для виконання депозитарних операцiй по рахунку у ПрАТ "ВДЦП", одержувати документи та iншу iнформацiю стосовно виконання депозитарних операцiй по рахунку у цiнних паперах вiд ПрАТ "ВДЦП", засвiдчувати та пiдписувати документи, якi необхiднi для вiдкриття та обслуговування рахунку у цiнних паперах, здiйснювати iншi дiї, спрямованi на виконання доручень в ПрАТ "ВДЦП". 1.2. Головi правлiння ПРАТ "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАНТЕОН" Ольховськiй I.В. видати Єфiменко В.Г. належним чином оформлену довiренiсть. "За" 4150 голосiв (100,00%) вiд загальної кiлькостi голосiв, що приймають участь у зборах. 2.1. Iнформацiю про роботу правлiння прийняти до вiдома. Роботу правлiння вважати задовiльною. "За" 4150 голосiв (100,00%) вiд загальної кiлькостi голосiв, що приймають участь у зборах. 3.1. Рiчний баланс за 2010р. затвердити. На виплату дивiдендiв за 2010 рiк направити 50 000,00 грн. "За" 4150 голосiв (100,00%) вiд загальної кiлькостi голосiв, що приймають участь у зборах.

       

 

9. Інформація про дивіденди

 

За результатами звітнього періоду

За результатами періоду, що передував звітньому

за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

за привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

0.000

0.000

0.000

0.000

Нарахування дивідендів на одну акцію, грн.

0.000

0.000

0.000

0.000

Сума виплачених дивідендів, грн.

0.000

0.000

0.000

0.000

Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

 

 

 

 

Дата виплати дивідендів

 

 

 

 

Опис

У 2011 р. виплата дивiдендiв у товариствi не проводилася.

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

35917889

Місцезнаходження

04107 Україна Київська д/н м. Київ Тропiнiна, 7-Г

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

Серiя АВ 498004

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.11.2009

Міжміський код та телефон

(044) 5854240

Факс

д/н

Вид діяльності

Професiйна дфяльнiсть на фондовому ринку- депозитарна дiяльнiсть. Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

Опис

д/н

 

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

30.01.2006

01/04/1/06

Днiпропетровське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

UA0405961006

Акції Іменні прості

Документарна Іменні

100.000

4150

415000.000

100.000000000000

Опис

Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснюється; лiстiнгу/делiстiнгу цiнних паперiв немає. Додаткова емiсiя не проводилась.

 

22.10.2009

16/04/1/09

Днiпропетровське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000061618

Акції Іменні прості

Бездокументарна Іменні

100.000

4150

415000.000

100.000000000000

Опис

Реєстрацiя випуску акцiй у бездокументарнiй формi вiдбулася у зв'язку з приведенням документiв товариства у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства", який набрав чинностi 29.04.2009р. Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснюється; лiстiнгу/делiстiнгу цiнних паперiв немає. Додаткова емiсiя не проводилась.

 

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

ЗАТ "Девелоперська компанiя "Пантеон" створено 29.11.2005р. Зареєстрований випуск акцiй у документарнiй формi iснування. У зв'язку з приведенням документiв товариства у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства", який набрав чинностi 29.04.2009р. випуск акцiй переведений у бездокументарну форму.

Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

Органiзацiйна структура товариства: голова наглядової ради, голова правлiння, заступник голови правлiння, начальник комерцiйного вiддiлу, головний енергетик, загальний вiддiл. Змiн у органiзацiйнiй структурi товариства у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не вiдбувалися. Товариство не має у своєму складi дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Протягом звiтного перiоду вiдсутнi будь-якi пропозицiї з боку третiх осiб щодо реорганiзацiї.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Облiк у товариствi ведеться на пiдставi нацiональниї стандартiв бухгалтерського облiку України згiдно "Положення про органiзацiю бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi". Облiк основних засобiв на пiдприємствi здiйснюється на балансовому рахунку №10 "Основнi засоби". Аналiтичний облiк ведеться в обiгово-сальдових вiдомостях. Згiдно з положенням (стандартом) бухгалтерського облiку №7 "Основнi засоби" основнi засоби розподiленi на групи. Метод нарахування амортизацiї - прямолiнiйний, метод оцiнки вартостi запасiв - FIFO, оцiнка вартостi фiнансових iнвестицiй не проводиться.

Текст аудиторського висновку

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства « Девелоперської компанiї «Пантеон» за 2011 рiк Загальним зборам акцiонерiв приватного акцiонерного товариства “Пантеон” Ми, Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма “Фiнансист» (код ЄДРПОУ- 21860250, мiсцезнаходження: м. Днiпропетровськ, вул. Карла Лiбкнехта,4Д, к.1.) провели аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства „ Девелоперської компанiї „Пантеон” (код ЄДРПОУ 33770334), мiсцезнаходження:м. Днiпропетровськ, вул. Виконкомiвська, б.56 А, дата державної реєстрацiї: 29.11.2005 р.)(далi Товариство), що включає баланс станом на 31 грудня 2011 року, звiт про фiнансовi результати, звiт про рух грошових Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне предста¬влення цих фiнансових звiтiв у вiдповiдностi до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає необхiдним для забезпечення складання фiнансової звiтностi. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та ви¬користання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фi¬нансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають об¬ставинам. Вiдповiдальнiсть аудитора Ми несемо вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на пiдставi проведеної аудиторської перевiрки. Аудиторську перевiрку проведено у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, прийнятих в Українi. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викрив¬лень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання ауди¬торських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансових звiтах. Вiдбiр залежить вiд суджен¬ня аудитора. До таких процедур входить i оцiнка суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiр¬ного подання фiнансової звiтностi Товариством, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiда¬ють обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансових звiтiв. Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. Промiжнi висновки В наступних пояснювальних параграфах ми висловлюємо аудиторську думку щодо iншої додаткової iнформацiї, надання якої обумовлено вимогами Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до ДКЦПФР при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку № 1528 вiд 19.12.06 р. Оцiнка статей активiв, зобов'язань та власного капiталу та їх розкриття здiйснюється Товариством вiдповiдно до принципiв, встановлених нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку та облiкової полiтики пiдприємства. На думку аудитора: - розкриття iнформацiї за видами активiв подано в фiнансовiй звiтностi достовiрно та повно вiдповiдно до вимог П(С)БУ; - розкриття iнформацiї за видами зобов'язань подано в фiнансовiй звiтностi достовiрно та повно вiдповiдно до встановлених вимог П(С)БУ; - розкриття iнформацiї про власний капiтал в балансi товариства в повнiй мiрi вiдповiдає установчим документам i вимогам чинного законодавства України та П(С)БУ; - iнформацiя про обсяг чистого прибутку в цiлому розкрита в фiнансовому звiти товариства i в усiх суттєвих аспектах вiдповiдає П(С)БУ. Розкриття iнформацiї стосовно забезпечення випуску цiнних паперiв вiдсутнє, оскiльки у звiтному перiодi Товариство не здiйснювало випуск цiнних паперiв. Розкриття iнформацiї стосовно вiдповiдностi iпотечного покриття iпотечних облiгацiй даним реєстру iпотечного покриття вiдсутнє, оскiльки у звiтному перiодi Товариство не здiйснювало господарських операцiй по iпотечних облiгацiях. Iнформацiя щодо дiй, якi вiдбулися впродовж звiтного року та можуть вплинути на фiнансово – господарський стан Товариства та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", не наводиться у зв'язку з вiдсутнiстю таких дiй протягом звiтного року. Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки Товариством не створено резерв сумнiвних боргiв, що є порушенням вимог П(С)БУ стосовно дебiторської заборгованостi. В зв’язку з цiм ми не змогли пiдтвердити чисту реалiзацiйну вартiсть дебiторської заборгованостi та пов’язану з цiм частину прибутку товариства. Вартiсть чистих активiв на звiтну дату 31.12.2011 р. не вiдповiдає положенням статтi 155 Цивiльного кодексу України вiд 16.01.2003р. № 435- IV. Висловлення думки На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки» фiнансова звiтнiсть достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, вiдображає фiнансову iнформацiю про стан Товариства на 31 грудня 2011 року, а також його фiнансовi результати за рiк, що минув на зазначену дату у вiдповiдностi до Нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку i вимог чинного законодавства. Думка аудитора щодо iншої допомiжної iнформацiї В наступних пояснювальних параграфах ми висловлюємо аудиторську думку щодо iншої додаткової iнформацiї, надання якої обумовлено вимогами Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до ДКЦПФР при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку № 1360 вiд 29.09.11 р. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства Аудитор пiдтверджує, що вартiсть чистих активiв на звiтну дату 31.12.2011 р., що наведена в табл. № 13.2 додатка 37 iнформацiї емiтента не вiдповiдає положенням статтi 155 Цивiльного кодексу України вiд 16.01.2003р. № 435- IV. Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв. Пiд час виконання завдання (згiдно з МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть») ми здiйснили аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом та подається до ДКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю. Ми не виявили фактiв суттєвої невiдповiдностi мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається товариством. Виконання значних правочинiв Ми виконали перевiрку дотримання товариством вимог закону України «Про акцiонернi товариства» щодо виконання значних правочинiв. Ми переконалися, що всi виконанi товариством значнi правочини (у межах вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв товариства) вiдбувалися за рiшеннями наглядової ради товариства. Значних правочинiв, якi б перевищували 25 вiдсоткiв вартостi активiв товариства, за нашими даними у звiтному роцi не вiдбувалось. Стан корпоративного управлiння Ми виконали процедури оцiнки стану корпоративного управлiння товариства на вiдповiднiсть вимогам закону України «Про акцiонернi товариства». Ми пiдтверджуємо, що iнформацiя про стан корпоративного управлiння, що наведена в табл. № 38 iнформацiї емiтента є достовiрної та вiдображає дiйсний стан корпоративного управлiння. На нашу думку, стан корпоративного управлiння в цiлому вiдповiдає вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства». Не змiнюючи нашої думки, ми вiдзначаємо, що товариством не створено посаду внутрiшнього аудитора, що не суперечить закону. Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов’язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, ми виконали процедури, необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства. Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв суб’єкта господарювання, якi на думку аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки. Аудитором були проведенi аналiтичнi процедури. Аудитор отримав розумiння зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб’єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов’язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв. Ми вважаємо що отримали достатнi докази того, що ризик суттєвого викривлення фiнансової Основнi вiдомостi про аудитора (аудиторську фiрму): Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма “Фiнансист» свiдоцтво № 0402 про внесення до Реєстру аудиторських фiрм, виданого АПУ 26.01.2001 року дiю якого подовжено до 23.12.2015 р. рiшенням Аудиторської палати вiд 23.12.2010 р. № 224/3 , мiсцезнаходження – м. Днiпропетровськ, вул.. Карла Лiбкнехта, б. 4-Д, оф.1,т. 0562 7888745 Аудит проводився на пiдставi договору вiд «20» березня 2012 р. № 11/12. Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту: з «20» березня 2012 р. по «09» квiтня 2012 р. "09" квiтня 2012 р. Директор АФ „Фiнансист” - аудитор Поспехова О.Д. сертифiкат серiї А № 001277 вiд 28.04.1994р., чинний до 28.04.2013р.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання

Основнi види продукцiї або послуг - управлiння нерухомим майном iнших власникiв. Цей вид бiзнесу є достатньо перспективним, не залежним вiд сезонних змiн. Основнi клiєнти - ТОВ "Торгова фiрма "Софiя"; основнi ризики в дiяльностi емiтента - нестабiльнiсть законодавства та податкової полiтики. Заходи емiтента щодо зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi - виважений та гнучкий пiдхiд до заключення договорiв, авансова передоплата замовниками за роботи, розширення виробництва - збiльшення площi примiщень, що обслуговується. Данi вiдсутнi: про канали збуту й методи продажу, якi використовує емiтент; про джерела сировини, їх доступнiсть та динамiку цiн; iнформацiю про особливостi стану розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент, рiвень впровадження нових технологiй, нових товарiв, його становище на ринку; iнформацiю про конкуренцiю в галузi, про особливостi продукцiї (послуг) емiтента; перспективнi плани розвитку емiтента; кiлькiсть постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв у загальному обсязi постачання.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування

Придбання активiв за останнi п'ять рокiв: 02.10.2008р. кулер (2 одиницi) 3380,00 грн., 09.09.2010р. комп'ютер (1 одиниця) 1980,00 грн. Пiдприємство не планує будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, пов'язанi з його господарською дiяльнiстю.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основнi засоби емiтента - 71462,00 грн., мiсцезнаходження основних засобiв - м. Днiпропетровськ. Екологiчнi питання не позначаються на використаннi активiв пiдприємства, iнформацiю щодо планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв, характер та причини таких планiв - вiдсутня. Суми видаткiв, в тому числi вже зроблених, опис методу фiнансування, Прогнознi дати початку та закiнчення дiяльностi та очiкуване зростання виробничих потужностей вiдсутнi.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Проблеми, якi впливають на дiяльнiсть емiтента - нестабiльнiсть законодавства та податкової полiтики; дiяльнiсть сильно товариства залежить вiд законодавчих або економiчних обмежень.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

Факти виплати штрафних санкцiй (штраф, пеня, неустойка) i компенсацiй за порушення законодавства - вiдсутнi.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Фiнансування дiяльностi вiдбувається за рахунок власних коштiв. Залучених коштiв не було.

Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів

Укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) на кiнець звiтного перiоду немає.

Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

У 2012 роцi планується збiльшити площу примiщень, що надаються у обслуговування. Iстотнi фактори, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому- платоспроможность замовникiв послуг.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Вiдсутня полiтика емiтента щодо дослiджень та розробок.

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

Вiдсутнi судовi справи, стороною в яких виступає емiтент, його дочiрнi пiдприємства або його посадовi особи.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Немає iстотної iнформацiї для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, а також вiдсутня iнформацiя про результати та аналiз господарювання емiтента за останнi три роки.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

 

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

будівлі та споруди

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

машини та обладнання

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

інші

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2. Невиробничого призначення:

92428.530

72863.090

0.000

0.000

92428.530

72863.090

будівлі та споруди

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

машини та обладнання

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

транспортні засоби

87192.280

68121.840

0.000

0.000

87192.280

68121.840

інші

5236.250

4741.250

0.000

0.000

5236.250

4741.250

Усього

92428.530

72863.090

0.000

0.000

92428.530

72863.090

Опис

Група основних засобiв - транспортнi засоби та iншi невиробничого призначення. Термiн користування автомобiлем становить 5 рокiв, 3 мiсяцi, 4 днi; первiсна вартiсть 195720,86 грн., ступiнь зносу 65,20%; термiн користування комп'ютером становить 1 рiк, 3 мiсяцi, 21 день; первiсна вартiсть 1980,00 грн., ступiнь зносу складає 31,25%; Первiсна вартiсть кулера 1690,00 грн., кулером для води не користувалися, тому ступiнь його зносу складає 0%. Умови користування основними засобами задовiльнi. Ступiнь використання основних засобiв - 99,0%. Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв виникають у зв'язку з їх зносом, обмеження на використання майна вiдсутнє.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

               

 

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

72000.000

-86897.000

Статутний капітал (тис. грн.)

415000.000

415000.000

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

415000.000

415000.000

Опис

Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004р. № 485. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить - 343000,00 грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить - 343000,00 грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить - 501897,00 грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить - 501897,00 грн.

Висновок

Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства менша вiд статутного капiталу. Чистi активи ПРАТ ДВК "ПАНТЕОН" складють 72000,00 грн. та меншi нiж статутний капiтал на 343000,00 грн. Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України не дотримуються. Але товариство планує протягом 2012р. привести спiввiдношення мiж вартiстю чистих активiв та статутним капiталом товариства у вiдповiднiсть до вимог п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України.

ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

 

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2011

3

2

2

2010

0

0

3

2009

2

1

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія

 

X

Акціонери

 

X

Реєстратор

 

X

Депозитарій

 

X

Інше (запишіть): Єдиний акцiонер

Так

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

 

Так

Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

 

X

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть): Єдиний акцiонер приймає рiшення

Так

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Внесення змін до статуту товариства

 

X

Прийняття рішення про зміну типу товариства

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень

 

X

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень

 

X

Інше (запишіть): 1. Про призначення уповноваженої особи 2.Звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2010 р. 3.Затвердження рiчного балансу. Пiдсумковий розподiл прибутку за 2010 рiк.

Так

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

     

 

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

1

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

4

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

У складi наглядової ради iнших комiтетiв не створено.

Інші (запишіть)

Вiдсутнi: представники акцiонерiв, що працюють у товариствi; представники держави; представники акцiонерiв, що володiють бiльше або менше 10 вiдсоткiв акцiй; представники акцiонерiв - юридичних осiб

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

 

X

Інше (запишіть)

Д/н

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

 

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

 

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (запишіть): Д/н

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

 

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

 

Інше (запишіть)

Усi члени наглядової ради були переобранi на новий строк

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)

Ні

 

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0.00

 

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

 

 

Загальні збори акціонерів

Засідання наглядової ради

Засідання правління

Члени правління (директор)

Ні

Ні

Ні

Загальний відділ

Ні

Ні

Ні

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

Ні

Ні

Ні

Юридичний відділ (юрист)

Ні

Ні

Ні

Секретар правління

Ні

Ні

Ні

Секретар загальних зборів

Ні

Ні

Ні

Секретар наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Корпоративний секретар

Ні

Ні

Ні

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами

Ні

Ні

Ні

Інше(запишіть): Голова правлiння вiдповiдає за зберiгання протоколiв загальних зборiв акцiонерiв, засiдань наглядової ради та засiдань правлiння.

Так

Так

Так

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови правління

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів правління

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів правління

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Так

Ні

Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган (правління)

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію

 

X

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть):

Д/н

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Ні

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Так

Так

Так

Так

Ні

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Ні

Статут та внутрішні документи

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Так

Ні

Так

Так

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

X

 

Раз на рік

 

X

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Правління або директор

 

X

Інше (запишіть)

Д/н

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

Д/н

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

 

Так

Ні

Ревізійна комісія

 

X

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

 

X

Перевірки не проводились

X

 

Інше (запишіть)

Д/н

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

 

 

Так

Ні

З власної ініціативи

 

X

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

Д/н

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

 

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть): Акцiонерне товариство не планує залучити iнвестицiї протягом наступних трьох рокiв. 

X

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

X

Не визначились

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

 

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

 

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень особи

 

X

Не задовольняли умови договору з особою

 

X

Особу змінено на вимогу:

 

акціонерів

 

X

суду

 

X

Інше (запишіть)

Товариство змiнило особу, яка веде облiк прав власностi на акцiї у депозитарнiй системi України у зв'язку з проведенням дематерiалiзацiї акцiй.

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Товариство не має власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управлiння

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Товариство не має власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управлiння

Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року Товариство не має власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управлiння

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи

Д/н

Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.

Д/н

Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

Д/н

Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.

Д/н

Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.

Д/н

Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).

Д/н

Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.

Д/н

Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

Д/н

Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.

Д/н

Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

Д/н

Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.

Д/н

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.

Д/н

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.

Д/н

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.

Аудиторськi перевiрки протягом 2011 року не проводилися

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.

Д/н

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.

Д/н

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

Д/н

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.

Д/н

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.

Д/н

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).

Д/н

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

Д/н

Річна фінансова звітність

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

31.12.2011

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАНТЕОН"

за ЄДРПОУ

33770334

Територія

 

за КОАТУУ

1210136600

Організаційно-правова форма господарювання

Приватне акціонерне товариство

за КОПФГ

д/н

Орган державного управління

 

за КОДУ

232

Вид економічної діяльності

Управлiння нерухомим майном

за КВЕД

45.45.0

Одиниця виміру

тис.грн.

Контрольна сума

 

Адреса

49029 м. Днiпропетровськ вул. Виконкомiвська, будинок 56А

 

Баланс на 20111231

Форма № 1-м

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

91.1

71.5

- первісна вартість

031

206.8

207.5

- знос

032

( 115.7 )

( 136.0 )

Інші необоротні активи

070

0.0

0.0

Усього за розділом I

080

91.1

71.5

II. Оборотні активи

Запаси

100

13.6

31.5

Поточна дебіторська заборгованість

210

292.3

46.4

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

3.4

0.3

у тому числі в касі

231

0.0

0.0

- в іноземній валюті

240

0.0

0.0

Інші оборотні активи

250

0.0

0.0

Усього за розділом II

260

309.3

78.2

Баланс

280

400.4

149.7

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Капітал

300

415.0

415.0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-501.9

-343.0

Усього за розділом I

380

-86.9

72.0

II. Цільове фінансування

430

0.0

0.0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

480

0.0

0.0

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

0.0

0.0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

72.3

43.3

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з бюджетом

550

8.2

3.0

- зі страхування

570

2.3

4.8

- з оплати праці

580

22.3

22.4

Інші поточні зобов'язання

610

454.5

45.4

Усього за розділом IV

620

487.3

77.7

Баланс

640

400.4

149.7

* з рядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці

665

0.0

 

Примітки

Згiдно з положенням (стандартом) бухгалтерського облiку №7 "Основнi засоби" основнi засоби розподiленi на групи. Метод нарахування амортизацiї - прямолiнiйний, метод оцiнки вартостi запасiв - FIFO, оцiнка вартостi фiнансових iнвестицiй не проводиться.

Керівник

Ольховська I.В.

Головний бухгалтер

Шаповал К.Г.

Звіт про фінансові результати за 2011 рік

 

Форма № 2-м

 

     

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

818.4

923.2

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

020

( 0.0 )

( 0.0 )

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)

030

818.4

923.2

Інші доходи

040

0.0

0.0

Разом чисті доходи (030 + 040)

070

818.4

923.2

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

080

( 509.5 )

( 500.6 )

Інші витрати

100

( 150.0 )

( 120.6 )

у тому числі:

101

( 0.0 )

( 0.0 )

 

110

( 0.0 )

( 0.0 )

Разом витрати (080 + 100)

120

( 659.5 )

( 621.2 )

Фінансовий результат до оподаткування (070 -120)

130

( 158.9 )

( 302.0 )

Податок на прибуток

140

( 0.0 )

( 0.0 )

Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування

145

0.0

0.0

Чистий прибуток (збиток) (130 - 140 - (+) 145)

150

158.9

302.0

 

Примітки

Облiк у товариствi ведеться на пiдставi нацiональниї стандартiв бухгалтерського облiку України згiдно "Положення про органiзацiю бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi". Облiк основних засобiв на пiдприємствi здiйснюється на балансовому рахунку №10 "Основнi засоби". Аналiтичний облiк ведеться в обiгово-сальдових вiдомостях.

Керівник

Ольховська I.В.

Головний бухгалтер

Шаповал К.Г.