Департамент недвижимости
+38 (056) 376-46-76
Головной офис
+38 (056) 744-32-53
Вверх

Повідомлення виникнення особливої інформації
 (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАНТЕОН"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

49029, м. Днiпро, вул. Виконкомiвська, будинок 56А

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

33770334

5. Міжміський код та телефон, факс

(056) 744-32-53 (056) 744-32-53

6. Електронна поштова адреса

kadry@pantheon.dp.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

18.01.2019

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

   
 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://www.pantheon.dp.ua

в мережі Інтернет

18.01.2019

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

III. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Рiшенням №1 вiд 18.01.2019р. позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАНТЕОН" з 18.01.2019р. припинено повноваження заступника голови правлiння (члена правлiння) Пищенка Сергя Петровича у з'вязку з поданням ним заяви про звiльнення за власним бажанням. На вивiльнену посаду призначення (обрання) нової особи не проводити. Орган, що прийняв рiшення про обрання - позачерговi загальнi збори Товариства (Товариство складається з однiєї особи), пiдстава: Рiшення №1 позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.01.2019р.

 

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Голова правлiння

 

 

 

Ольховська Iрина Вiкторiвна

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

   

М.П.

 

18.01.2019

(дата)