Департамент недвижимости
+38 (056) 376-46-76
Головной офис
+38 (056) 744-32-53
Вверх

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

 

І. Загальні відомості

 

Повне найменування емітента: 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНІЯ «ПАНТЕОН»

Код за ЄДРПОУ: 

33770334

Місцезнаходження: 

49029 м. Дніпро, вулиця Виконкомівська, 56А       

Міжміський код, телефон та факс

(056) 7443253

Електронна поштова адреса: 

kadry@ pantheon.dp.ua

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково   використовується емітентом для розкриття інформації

http://www.pantheon.dp.ua

Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

 Відомості про зміну складу посадових осіб   емітента

ІІ. Текст повідомлення

Рiшенням №2 позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАНТЕОН" вiд 14.06.2018 р. Пищенко Сергiй Петрович  обраний 14.06.2018 р. на  посаду заступник голови правлiння (член правлiння), (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних).  Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє,  розмiр пакета акцiй (у вiдсотках) складає 0% статутного капiталу емiтента; розмiр  частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) становить 0%.  Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: директор ТОВ "ЕКСIДЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНI" та директор ТОВ "ЕКСIДЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ КОНСАЛТIНГ"; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рiшення про обрання - позачерговi загальнi збори Товариства (Товариство складається з однiєї особи), причина прийняття цього рiшення: вакантнiсть посади; пiдстави: Рiшення №2 позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 14.06.2018 р.

 

ІІІ. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

 

 

Голова правління

ПРАТ ДВК «Пантеон»

 

 

_________ 
(підпис)

 

 

Ольховська І.В. 
(ініціали та прізвище керівника)

   

М.П.

______14.06.2018р.____ 
(дата)