Департамент недвижимости
+38 (056) 376-46-76
Головной офис
+38 (056) 744-32-53
Вверх

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

 

І. Загальні відомості

 

Повне найменування емітента: 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНІЯ «ПАНТЕОН»

Код за ЄДРПОУ: 

33770334

Місцезнаходження: 

49029 м. Дніпро, вулиця Виконкомівська, 56А       

Міжміський код, телефон та факс

(056) 7443253

Електронна поштова адреса: 

kadry@ pantheon.dp.ua

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково   використовується емітентом для розкриття інформації

http://www.pantheon.dp.ua

Вид особливої інформації

 Відомості про зміну складу посадових осіб   емітента

 

 

ІІ. Текст повідомлення

Рiшенням №1 чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ «ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНІЯ «ПАНТЕОН» від 21.03.2017 р. прийнято рiшення про:  

-       припинення повноважень посадової особи голови Наглядової ради Царенка Миколи Григоровича (дана особа не дала згоду щодо розмiщення її паспортних даних) 21.03.2017р. Володіє часткою у статутному капiталi емiтента 100,00% на суму 415 000,00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Царенко М.Г. перебуває на посадi з 29.11.2005р.

-       припинення повноважень посадової особи Голови правлiння Ольховської Iрини Вiкторiвни (дана особа не дала згоду щодо розмiщення її паспортних даних) 21.03.2017р. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Ольховська І.В. перебуває на посаді з 29.11.2005р.

-       припинення повноважень посадової особи Члена правлiння Шаповал Катерини Гiлярiєвни (дана особа не дала згоду щодо розмiщення її паспортних даних) 21.03.2017р. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Шаповал К.Г. перебуває на посадi з 15.04.2009р.

-       обрання на посаду 21.03.2017р. з початком виконання вiдповiдних обов’язкiв з 22.03.2017р. посадової особи голови Наглядової ради Царенка Миколи Григоровича (дана особа не дала згоду щодо розмiщення її паспортних даних). термiном на 3 роки.  Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 100,00% на суму 415 000,00 грн. та є єдиним акцiонером товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п’яти рокiв Царенко М.Г. обiймав посаду голови Наглядової ради ПРАТ ДВК «Пантеон».

-       обрання на посаду  21.03.2017р. з початком виконання вiдповiдних обов’язкiв з 22.03.2017 р. посадової особи Голови правлiння Ольховської Iрини Вiкторiвни (дана особа не дала згоду щодо розмiщення її паспортних даних) термiном на 3 роки. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п’яти рокiв Ольховська I.В. обiймала посаду голови правлiння ПРАТ ДВК «Пантеон».

-       обрання на посаду 21.03.2017р. з початком виконання вiдповiдних обов’язкiв з 22.03.2017 р. посадової особи Члена правлiння Шаповал Катерини Гiлярiєвни (дана особа не дала згоду щодо розмiщення її паспортних даних) термiном на 3 роки. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п’яти рокiв Шаповал К.Г. обiймала посаду члена правлiння, головного бухгалтера ПРАТ ДВК «Пантеон».

 

ІІІ. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

 

 

Голова правління

ПРАТ ДВК «Пантеон»

 

 

_________ 
(підпис)

 

 

Ольховська І.В. 
(ініціали та прізвище керівника)

   

М.П.

______21.03.2017р.____ 
(дата)