Департамент недвижимости
+38 (056) 376-46-76
Головной офис
+38 (056) 744-32-53
Вверх

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАНТЕОН"
2. Код за ЄДРПОУ 33770334
3. Місцезнаходження 49029, м. Днiпропетровськ, вул. Виконкомiвська, буд. 56А
4. Міжміський код, телефон та факс (056) 744-32-53 (056) 744-32-53
5. Електронна поштова адреса bcbabylon@ua.fm
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 09.04.2015р. (протокол № 1) припинено повноваження члена правлiння ПРАТ «ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ «ПАНТЕОН» Єфiменка Вiктора Георгiйовича. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Посадова особа перебувала на посадi з 02.06.2008р. Часткою у статутному капiталi не володiла. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мала. На вивiльнену посаду призначення (обрання) нової особи не вiдбулося.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади                                                                               Ольховська Iрина Вiкторiвна
                                     Голова правлiння                          (підпис)              (ініціали та прізвище керівника)
                                                                                                                М.П. 09.04.2015
                                                                                                                        (дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАНТЕОН"

2. Код за ЄДРПОУ

33770334

3. Місцезнаходження

49029, м. Днiпропетровськ, вул. Виконкомiвська, буд. 56А

4. Міжміський код, телефон та факс

(056) 744-32-53 (056) 744-32-53

5. Електронна поштова адреса

bcbabylon@ua.fm

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.pantheon.dp.ua

7. Вид особливої інформації

Зміна складу посадових осіб емітента

   

II. Текст повідомлення

Припинено повноваження посадової особи голови Наглядової ради Царенка Миколи Григоровича (дана особа не дала згоду щодо розмiщення її паспортних даних) 09.07.2015р. на пiдставi рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №2 вiд 09.07.2015р.). Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 100,00% на суму 415 000,00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебуває на посадi з 29.11.2005р.

Припинено повноваження посадової особи Голови правлiння Ольховської Iрини Вiкторiвни (дана особа не дала згоду щодо розмiщення її паспортних даних) 09.07.2015р. на пiдставi рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №2 вiд 09.07.2015р.) Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебуває на посадi з 29.11.2005р.

Припинено повноваження посадової особи Члена правлiння Шаповал Катерини Гiлярiєвни (дана особа не дала згоду щодо розмiщення її паспортних даних) 09.07.2015р. на пiдставi рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №2 вiд 09.07.2015р.) Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебуває на посадi з 15.04.2009р.

Посадова особа голова Наглядової ради Царенко Микола Григорович (дана особа не дала згоду щодо розмiщення її паспортних даних) обраний на посаду 09.07.2015р. на пiдставi рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №2 вiд 09.07.2015р.) термiном на 3 роки. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 100,00% на суму 415 000,00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п’яти рокiв Царенко М.Г. обiймав посаду голови Наглядової ради ПРАТ ДВК «Пантеон».

Посадова особа Голова правлiння Ольховська Iрина Вiкторiвна (дана особа не дала згоду щодо розмiщення її паспортних даних) обрана на посаду 09.07.2015р. на пiдставi рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №2 вiд 09.07.2015р.) термiном на 3 роки. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п’яти рокiв Ольховська I.В. обiймала посаду голови правлiння ПРАТ ДВК «Пантеон».

Посадова особа Член правлiння Шаповал Катерина Гiлярiєвна (дана особа не дала згоду щодо розмiщення її паспортних даних) обрана на посаду 09.07.2015р. на пiдставi рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №2 вiд 09.07.2015р.) термiном на 3 роки. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п’яти рокiв Шаповал К.Г. обiймала посаду члена правлiння, головного бухгалтера ПРАТ ДВК «Пантеон».

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Ольховська Iрина Вiкторiвна

Голова правлiння

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

   

М.П.

 

09.07.2015

(дата)